Vad är zikavirus?

Zika är ett flavivirus och besläktat med dengue, west nile-feber och japansk encefalit.

Hur sprids zikavirus?

Zikavirus överförs via myggor (Aedes aegypti och sannolikt även A. albopictus) som bär på smittan. Enstaka fall av smitta har också rapporterats efter blodgivning från zikainfekterade under viremifasen. Det är visat att zika kan smitta vid sexuell kontakt (och viruset har isolerats i sperma efter infektion) men det är fortfarande oklart hur stor den risken är. Det saknas idag säkra data för hur länge en smittad person kan överföra smittan sexuellt. Tillgänglig information tyder på att den risken väsentligen eller kanske enbart föreligger under kort tid. Smittan har även påträffats i bröstmjölk, saliv och urin men dessa kroppsvätskor har inte rapporterats orsaka smitta.

I vilka länder finns zikavirus?

Zikavirus finns i de flesta tropiska länder. Mindre utbrott har tidigare förekommit i Afrika och Sydostasien och det första stora utbrottet inträffade 2013 i Polynesien. Sedan 2015 sker en mer omfattande spridning i främst Syd- och Centralamerika, Mexiko och Karibien. Fler länder i regionen kan väntas få utbrott och därför bör man söka uppdaterad information inför resa, till exempel hos den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC eller Världshälsoorganisationen WHO. En mindre lokal smittspridning av zikavirus förekommer även i Florida, USA.

Myggarten som sprider zikavirus finns inte i Sverige.

Hur stor är risken för smittspridning av zikavirus i Europa?

Zikavirus sprids för närvarande inte av myggor i Europa och risken för smittspridning är mycket liten. Den myggart som orsakar utbrottet i Amerika (Aedes aegypti) är inte allmänt förekommande i Europa, men den finns i begränsade områden på ön Madeira och den nordöstra Svarta havskusten. Myggarten Aedes albopictus som finns i 18 länder i Medelhavsområdet anses potentiellt kunna överföra zikavirus till människa men med lägre kapacitet än Aedes aegypti. Därmed finns det en teoretisk möjlig risk för spridning av zikavirus i Europa, enligt WHO:s riskbedömning.

I praktiken talar mycket för att det inte kommer bli en smittspridning i Europa. Denguevirus sprids till exempel av samma myggarter men trots det har vi inte sett någon allmän spridning av dengue i Europa utan små begränsade utbrott. Fall kan möjligen bli aktuella i högriskområden som Madeira men med tanke på den kunskap som nu finns och de resurser vi har i Europa kommer en smittspridning snabbt att upptäckas och åtgärder sättas in. Någon anledning till oro inför sommarens semesterresor finns alltså inte.

Finns zikavirus i Thailand?

Mycket talar för att zikavirus har funnits länge i Thailand och den geografiska spridningen tros omfatta hela landet. Innan 2016 var rapporter om infektionen ovanliga vilket sannolikt beror på att mycket få analyser gjordes då infektionen inte ansågs allvarlig och ger mycket milda symtom.

Under 2016 har Thailand börjat leta efter zikafall och har hittills rapporterat minst 300 fall av infektion med zikavirus. Innan 2016 har även enstaka turister diagnostiserats med infektionen och man kan inte utesluta att fler fall upptäckas framöver. Fördjupade undersökningar av mikrocefali görs nu också och under 2016 har två thailändska fall kopplats till infektion med zikavirus. Detta är första gången zika-relaterade fall av mikrocefali har bekräftats i Sydostasien.

Den senaste tidens ökning av zikafall i Sydostasien är resultatet av en förbättrad övervakning och ökad testning av patienter på grund av ökad medvetenhet om sjukdomen i regionen men det är inte klarlagt om det också finns en faktisk ökning av antalet infektioner. Situationen i Thailand är annorlunda än den pågående zikaepidemin i Syd- och Nordamerika, där antalet fall av infektion med zikavirus har ökat kraftigt under en kortare tidsperiod. Det är idag svårt att veta hur situationen kommer att utvecklas i Thailand men myndigheterna följer situationen noggrant.

Finns zikavirus i USA?

För närvarande förekommer bara smittspridning i delstaten Florida där lokal myggburen smittspridning bekräftats i två områden i Miami-Dade (Miami Beach och Wynwood). Stora insatser görs för att få bukt på smittspridningen genom myggbekämpning och sannolikt är därför risken att smittas låg, men kan inte uteslutas. Med tanke på den aktiva övervakningen är det troligt att man snabbt upptäcker ny myggburen smittspridning om den skulle uppstå på andra ställen i USA.

USA besitter också tre territorier (Amerikanska Jungfruöarna, Amerikanska Samoa och Puerto Rico) vilka drabbats av lokal myggburen smittspridning av zikavirus. Geografiskt ligger inget av dessa tre territorier på det amerikanska fastlandet.

Vad ska man tänka på om man reser till Florida?

Svenska resenärer till Florida bör vid resa hålla sig uppdaterade om var smittspridning av zikavirus förekommer via Floridas hälsomyndighets webbplats samt amerikanska smittskyddsinstitutet, CDC. För resenärer som besöker områden där zikavirus förekommer gäller samma råd som för resa till annat område i världen med aktiv smittspridning av zikavirus.

Mer information om utbrottet av zikavirus i Nord- och Sydamerika finns här

Hur lång är inkubationstiden för zikavirusinfektion?

Den som insjuknar får vanligen symtom 2-7 dagar efter att ha blivit stucken av en infekterad mygga. Inkubationsperioden kan dock vara upp till omkring 12 dagar.

Vilka är de vanligaste symtomen vid zikavirusinfektion?

Endast en av fem som infekteras med zikavirus utvecklar sjukdom och får oftast milda symtom. De vanligaste symtomen är feber, huvudvärk, utslag, ledvärk, ögoninflammation och allmän sjukdomskänsla. I allmänhet varar symtomen 2-7 dagar. Det är på symtomen omöjligt att urskilja zikavirusinfektion från dengue.

Hur behandlas zikavirusinfektion?

Specifik behandling saknas. För att förhindra uttorkning rekommenderas vila, att hålla febern nere och dricka mycket vatten. Det finns inget förebyggande vaccin.

Är zikavirus farligt?

Zikavirus är för de allra flesta ofarligt och de som insjuknar behöver sällan söka sjukvård.

Från utbrotten i Brasilien och Franska Polynesien har det dock rapporterats en ökning av mikrocefalifall och andra missbildningar hos foster samt vuxna fall med Guillain-Barrés syndrom (GBS).

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och det finns nu vetenskaplig konsensus kring att mikrocefali och GBS kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.

Är zikaviruset farligt för barn?

Det finns inga tecken på att sjukdomen drabbar barn på annat sätt än vuxna. Endast en av fem som infekteras insjuknar och de som blir sjuka får oftast milda symtom och behöver sällan söka sjukvård.

Hur kan man skydda sig mot zikavirus?

Zikavirus sprids via myggor och för att skydda sig ska man därför undvika myggstick. Myggorna som kan bära på zikaviruset är en art som trivs även i städer och de är aktiva även på dagtid, framför allt i gryning och skymning. Det är därför viktigt att skydda sig mot stick hela dygnet. Myggmedel, heltäckande kläder och att sova under myggnät eller i rum med luftkonditionering kan minska risken för stick. Ett flertal undersökningar har påvisat att sexuell överföring av zikavirus förekommer. Därför bör både män och kvinnor under och efter resa till berörda områden undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst (se frågerubriken "Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt?"). Detta för att undvika att kvinnor som är eller kan bli gravida smittas eftersom det nu finns vetenskaplig konsensus att infektion med zikavirus kan orsaka mikrocefali.

Finns det koppling mellan zikavirus och medfödda missbildningar av hjärnan?

Från utbrotten i Brasilien och Franska Polynesien har det rapporterats en ökning av mikrocefalifall och andra missbildningar hos foster. Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och det finns nu vetenskaplig konsensus kring att mikrocefali och GBS kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.

Vad är mikrocefali?

Mikrocefali är en fosterskada som innebär att fostrets hjärna inte växer till normalt och fostret därmed får för litet huvud. Du kan läsa mer om diagnosen på Socialstyrelsens webb.

Finns det koppling mellan zikavirus och sjukdomen Guillain-Barrés syndrom, GBS?

Kunskapsläget utvecklas kontinuerligt och det finns nu vetenskaplig konsensus kring att mikrocefali och GBS kan orsakas av infektion med zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. Troligen utvecklar man immunitet efter genomgången infektion.

Vad är Guillain-Barrés syndrom?

Guillain-Barrés syndrom är en ovanlig sjukdom som ger förlamningar. Förlamningarna sitter ofta i armar och ben, men kan även drabba resten av kroppen. Sjukdomen börjar ofta med en svaghet i armar eller ben, och förvärras under några veckor. Därefter brukar det vända och de flesta blir friska, även om det kan ta månader. Du kan läsa mer om sjukdomen hos 1177 Vårdguiden.

Hur stor är risken att drabbas av zikavirusinfektion?

I länder där omfattande smittspridning förekommer finns risk att även turister smittas av viruset om de blir myggbitna. Risken att en mygga bär på viruset varierar säkert stort mellan olika områden. Detta gör det mycket svårt att uppskatta hur stor risken är att drabbas om man reser till ett land där smittan förekommer. Sannolikt är risken vid varje enskilt myggstick mycket liten och kan minskas ytterligare om man skyddar sig från myggstick. I nuläget bedöms risken att drabbas av allvarliga komplikationer för resenärer i allmänhet som mycket liten. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man inte i dag.

Kan zikavirus överföras via blod?

Zikavirus kan överföras via blod. Blodgivning efter vistelse i tropiska länder är inte tillåtet under den närmaste tiden efter hemkomst enligt Socialstyrelsens bestämmelser om blodgivning.

Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt?

Det är visat att zikavirus kan smitta vid sexuell kontakt (viruset har isolerats i sädesvätska) och fall där detta är den troligaste överföringsvägen har inträffat, men det är fortfarande oklart hur stor den risken är. I dagsläget har man genom virusodling påvisat fullständigt (och därmed potentiellt smittsamt) zikavirus i sädesvätska i uppemot 24 dagar. Via molekylär diagnostik har zikavirus-RNA påvisats i sädesvätska upptill 188 dagar efter sjukdomsdebut, men det är inte klarlagt om detta innebär fortsatt smittsamhet. Därför rekommenderar WHO på basen av nuvarande kunskapsläge att undvika oskyddat sex under 6 månader efter resa till berört område eller vid symtomgivande sjukdom.

Gravid kvinna

En gravid kvinna och hennes sexuella partner bör undvika oskyddat sex under resa till berört område och därefter under hela den pågående graviditeten.

Kvinna som kan bli gravid och hennes sexuella partner

Kvinna som kan bli gravid och hennes sexuella partner bör undvika oskyddat sex under resa till berört område och 6 månader efter hemkomst. Kvinna som kan bli gravid bör avvakta med att försöka bli gravid i minst 6 månader efter hemkomst från berört område för att minska risken för eventuell zikainfektion under graviditet. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Övriga resenärer

Personer som har rest i berört område kan minska risken att överföra smitta genom att undvika oskyddat sex i 6 månader efter hemkomst för att minska risken för sexuell överföring av zikavirus. Detta gäller såväl vid påvisad infektion med zikavirus som vid symtomfrihet.

Ska kvinnor som är eller kan bli gravida undvika att resa till länder med spridning av zikavirus?

Det finns nu vetenskaplig konsensus att mikrocefali kan orsakas av zikavirus och denna risk bör vägas in tillsammans med övriga risker vid resa till tropikerna. Kvinnor som är eller kan bli gravida bör ta kontakt med hälso- och sjukvården för individuell rådgivning inför resor till berörda områden. Om man som gravid planerar resor till områden med spridning av zikavirus rekommenderas man att anpassa sina resplaner till dessa risker. Gravida kvinnor som vill eller behöver genomföra sin resa kan delges råd om förebyggande åtgärder enligt de rekommendationer som finns under frågerubrikerna "Hur kan man skydda sig mot zikavirus" och "Kan zikavirus överföras via sexuell kontakt" .

Ska man vänta med att försöka bli gravid om man har vistats i länder där zikavirus sprids?

Det finns nu vetenskaplig konsensus att mikrocefali kan orsakas av zikavirus. Hur stor risken är för fosterskador om man som gravid får infektionen, eller när under graviditeten risken är störst, vet man dock inte idag. För den gravida kvinnan gäller det att skydda sig mot infektion med zikavirus under alla trimestrar.

Det är visat att zikavirus kan smitta vid sexuell kontakt (viruset har isolerats i sädesvätska) men det är fortfarande oklart hur stor den risken är. I dagsläget har man genom virusodling påvisat fullständigt (och därmed potentiellt smittsamt) zikavirus i sädesvätska i uppemot 24 dagar. Med molekylär diagnostik har zikavirus-RNA påvisats i sädesvätska upp till 188 dagar efter sjukdomsdebut, men det är inte klarlagt om detta innebär fortsatt smittsamhet. Därför rekommenderar WHO att en kvinna som vill bli gravid bör vänta minst 6 månader efter resa till berört område och under denna period undvika oskyddat sex liksom hennes sexuella partner.

Kan infektion med zikavirus utgöra en risk för framtida graviditeter?

Det är mycket som ännu är oklart med kopplingen mellan zikavirusinfektion och eventuella fosterskador, men det finns inget som talar för en kvarstående risk för framtida graviditeter. Normalt klarar kroppen av infektionen och efter genomgången sjukdom utvecklar man immunitet som troligen är livslång.

Varför finns ingen nationell rekommendation om att gravida inte ska åka till zikadrabbade länder?

De nationella reseråden i Sverige görs av utrikesdepartementet, UD, på underlag av olika myndigheter, bland annat Folkhälsomyndigheten. En avrådan kan göras vid allvarliga situationer i länder som gör att man helt bör undvika att resa dit. Rekommendationen från UD får bland annat konsekvenser för hur man kan få ersättning för inställda resor.

Övriga reseråd/rekommendationer genomförs i Sverige av exempelvis resebyråer. De kan hänvisa sina kunder till vaccinationsmottagningar och liknande, som sedan gör en bedömning av medicinska risker utifrån individ och resmål. Information om riskerna på resmålet får dessa mottagningar bland annat från Folkhälsomyndigheten.

Folkhälsomyndigheten har gett information till hälso- och sjukvården om att det pågående zikautbrottet kan medföra ökande risker vid en graviditet. Hälso- och sjukvården kan ha med det i rekommendationer till de personer som planerar resor till området. Gravida kvinnor som av olika skäl vill eller behöver genomföra sin resa kan få rådgivning om hur man skyddar sig, andra kvinnor kan få rådet att överväga att ändra sina resplaner.

Ska resenärer kontakta sjukvården efter hemkomst från område där zikavirus sprids?

Det är alltid viktigt att efterfråga om nyligen genomförda resor i anamnes för patienter med sjukdomssymptom.

Resenärer som insjuknar med feber efter hemkomst från resa till tropiska länder, upp till tre månader efter utresa, bör således vid kontakt med sjukvården uppge i vilka länder man vistats. Detta för att utesluta potentiellt allvarliga infektioner som denguefeber och malaria.

Ska gravida kvinnor kontakta sjukvården efter resa i område där zikavirus sprids?

Det är alltid viktigt att efterfråga om nyligen genomförda resor i anamnes för gravida kvinnor med sjukdomssymptom.

Gravida som rest i områden där zikavirus sprids kan efter bedömning av ansvarig läkare provtas. Diagnostik vid frånvaro av symtom innebär att exakt tidpunkt för eventuell zikavirusinfektion inte är säker, vilket kan leda till behov av upprepad provtagning. För detaljerad information om provtagning, se Folkhälsomyndighetens vägledning om handläggning av misstänkt zikavirusinfektion.

Gravid kvinna med konstaterad zikavirusinfektion remitteras till specialistmödravården.

Ska man provta alla resenärer som blivit myggbitna under resa i zikadrabbat område?

Nej, provtagning är inte aktuell om man inte har symtom. Har man blivit myggbiten och haft en symtomfri infektion eller tillfrisknat har kroppen hanterat sjukdomen och man utvecklar immunitet mot smittämnet som troligen är livslång.

Gravida som rest i områden där zikavirus sprids kan efter bedömning av ansvarig läkare provtas. Diagnostik vid frånvaro av symtom innebär att exakt tidpunkt för eventuell zikavirusinfektion inte är säker, vilket kan leda till behov av upprepad provtagning. För detaljerad information om provtagning, se Folkhälsomyndighetens vägledning om handläggning av misstänkt zikavirusinfektion.

Gravid kvinna med konstaterad zikavirusinfektion remitteras till specialistmödravården.