Antal fall av covid-19

Informationen visas bäst på större skärm.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder.

Statistik – antal fall covid-19

Länk för Internet Explorer

Senaste uppdateringarna om utbrottet av coronavirussjukdom (covid-19). Sidan uppdateras dagligen med antal fall kl. 14:00 eller när statistiken är sammanställd.

Information om datakällor

Antalet fall som redovisas i statistiken är baserat på laboratoriebekräftade fall anmälda enligt smittskyddslagen enligt rapporteringsdatum. Data om antal intensivvårdade inhämtas från svenska intensivvårdsregistrets särskilda rapporteringsmodul SIRI. Antal rapporterade fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset. Viss fördröjning i rapportering och komplettering av uppgifter om nya fall och avlidna fall förekommer så de senaste dagarnas antal (speciellt under helgdagar) ska tolkas med försiktighet. Statistiken sammanställs dagligen med anmälningar inkomna fram till kl 11.30 samma dag. Innevarande dags antal är därför ofullständigt och blir komplett först följande dag.

Laboratoriebekräftade fall är en indikator för att följa utvecklingen. Initialt provtogs personer som vistats i områden med känd smittspridning av covid-19. Men sedan mitten av mars provtas framförallt personer med symptom förenligt med covid-19 infektion som är i behov av inneliggande sjukhusvård, personal inom sjukvård och äldreomsorg samt personer som provtas inom sentinelprovtagningen. Detta innebär att personer med milda symptom inte uppmanas kontakta vården och därför inte hamnar i statistiken över anmälda fall.

Data till den statistik som visas går att ladda ned. Vid användning av data, ange källa Folkhälsomyndigheten.

Länk till svenska intensivvårdsregistret

Länk om sentinelprovtagning

En samlad fördjupad analys publiceras veckovis på Folkhälsomyndighetens webbplats

Analyserade prover vecka 12 (25 mars 2020 kl. 08.40)

Folkhälsomyndigheten samlar veckovis in data på antalet prover analyserade för viruset som orsakar covid-19. Under vecka 12 har sammanlagt drygt 10 300 individers prover analyserats i Sverige. Detta kan jämföras med att nästan 9 000 individers prover analyserades vecka 11 och drygt 4 300 individers prover analyserades vecka 10. Totalt har drygt 24 500 individers prover analyserats sedan diagnostiken sattes upp i Sverige. Data är preliminära och kan komma att ändras.

Fall av covid-19 i världen

Detaljer om fall i världen finns på den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s och WHO:s hemsida.

Läs mer på ECDC:s webbplats

Läs mer på WHO:s webbplats

Antal bekräftade och misstänkta fall förändras ständigt, allteftersom personer söker vård och undersöks för viruset.

Historik

Spridningen av covid-19 är en pandemi (11 mars)

WHO deklarerade den 11 mars att covid-19 nu är en pandemi. Sjukdomen finns nu eller kommer snart att finnas i alla världsdelarna och kommer sannolikt att drabba alla världens länder.

Läs mer Spridningen av covid-19 är en pandemi

Pandemiberedskap. Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag

Sjukdomen får namnet covid-19 (11 februari)

WHO har beslutat att det officiella namnet för sjukdomen som orsakas av det nya coronaviruset ska vara covid-19. Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Folkhälsomyndigheten kommer kontinuerligt att uppdatera hemsidan och relevanta publikationer med det nya namnet för sjukdomen.

Samhällsfarlig sjukdom (1 februari)

Folkhälsomyndighetens hemställan om infektion med coronavirus (2019-nCoV) behandlades idag vid ett extrainsatt regeringssammanträde. Regeringen har, i enlighet med myndighetens hemställan, beslutat om en förordning som innebär att bestämmelserna i smittskyddslagen om allmänfarliga och samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med coronavirus (2019-nCoV). Förordningen gäller från den 2 februari 2020.

Internationellt hot mot människors hälsa (30 januari)

Utbrottet av det nya coronaviruset 2019-nCoV kräver samordnade åtgärder internationellt. Det bedömer WHO, som har beslutat att klassa utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Läs mer om vad detta innebär.

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp. Du kan också ringa 113 13 om du har frågor om det nya viruset.

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter finns information på 1177 Vårdguiden. Se rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Det finns också teckenspråkstolkad information om covid-19 på krisinformation.se

Gå till toppen av sidan