Testning

  • Kan jag träffa andra om jag redan har haft covid-19?

    Om du har haft en covid-19-infektion som bekräftats med PCR-prov eller har testats positivt i ett antikroppstest har du möjlighet att umgås med andra personer – även inomhus – oavsett om man själv eller personerna man vill umgås med tillhör en riskgrupp. Observera att varje person alltid måste göra en egen riskbedömning innan man umgås med andra, och att de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället och på arbetsplatser måste följas även i fortsättningen. Inom hälso- och sjukvården måste hygienrutiner och rutiner kring personlig skyddsutrustning också fortsätta i följas.

    Observera också att regeringen och Folkhälsomyndigheten gick ut i mars med rekommendationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendeformer för äldre. Flera boenden valde då att införa besöksförbud. Ett nationellt besöksförbud infördes den 1 april 2020, vilket är förlängt till den 31 augusti 2020.

    Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (om tillämpningen av förordningen (2020:163) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19) kan den verksamhetsansvarige bevilja undantag från besöksförbudet för enskilda boende om särskilda skäl föreligger och om besöket bedöms kunna genomföras på ett säkert sätt. Det är alltså ett individuellt beslut i det enskilda fallet. Att en i övrigt symtomfri besökare har antikroppar som påvisats i ett test som uppfyller Folkhälsomyndighetens prestandakrav för antikroppspåvisning kan vara ett av undantagen. Beslutet fattas alltid av verksamhetsansvarig efter en helhetsbedömning.

    Uppdaterad: 2020-07-23 13:14

Viruset och sjukdomen

Smittspridning

Så kan vi minska smittspridningen

Statistik

Sammankomster och verksamheter

Serveringsställen

Information till resenärer

Barn och unga

Oro och psykiskt välmående