Information till skola och förskola om covid-19

Informationen ger råd om hantering av sjuka elever och förslag på åtgärder som skolan kan vidta för att minska risken för smittspridning. Informationen är framtagen av Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Händelseutvecklingen av covid-19 förändras kontinuerligt och Folkhälsomyndigheten följer läget och gör regelbundna riskbedömningar för smittspridning i Sverige.

Sidan uppdaterad senast: 26 mars kl. 14.50

Underliggande innehåll:

Information till lärosäten och gymnasieskolor

Nya allmänna råd: Håll avstånd och ta personligt ansvar (nyhet 1 april 2020)

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor

För att minska risken för smittspridning ska barn, elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva, illamående, huvudvärk och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Barn, elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Om en elev blir sjuk under skoldagen

Om en elev insjuknar under skoldagen ska eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Kontaktvägar för mer information

Det är huvudmannen, det vill säga kommunen för kommunala förskolor och skolor och styrelsen för fristående förskolor och skolor, som har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för sina förskolor och skolor. De fattar beslut i frågor kopplade till arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Folkhälsomyndighetens och den regionala smittskyddsenhetens bedömning kan tjäna som underlag för sådana beslut.

Vid generella frågor kring covid-19 hänvisas till frågor och svar om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. För att ställa frågor kan man också ringa till det nationella informationsnumret 113 13. När det gäller frågor kring arbetsmiljöansvar hänvisas till Arbetsmiljöverket, www.av.se. Vid oro och frågor från elever och vårdnadshavare om en specifik skolas situation hänvisas till ordinarie kontaktvägar till förskolan eller skolan. Elevhälsan på skolan samverkar med skolledningen kring smittskydd och hygien i skolan. De följer råden från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsenheten.

Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:

 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Påminn eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Förskolan och skolan kan vidta ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning, nedan följer mer specifika åtgärdsförslag.

Handhygien

 • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminna eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vid behov, instruera barn och elever om hur de ska tvätta händerna. Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt i förskolan och skolan med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och matsalar.

Städning

 • Städa skolans lokaler, framför allt toaletter och ytor som bordsytor, dörrhandtag och räcken åtminstone en gång om dagen. Använd milt alkaliskt allrengöringsmedel. Se till att toaletternas papperskorgar töms regelbundet.
 • Torka av till exempel leksaker, datorer, surf- och lärplattor, tangentbord varje dag.

Social samvaro

 • Utvidga avståndet mellan bord i klassrum, matsal och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Undvik i möjligaste mån större ansamlingar av barn och elever. Det kan gälla till exempel i matsalen, kapprum, aula och andra utrymmen. Skolan kan till exempel se till att alla elever inte äter samtidigt, förskjuta skolstart och skolslut och förlägga raster på ett sätt som begränsar stora ansamlingar av elever.
 • Minimera aktiviteter som samlar många personer, till exempel öppet hus och musikföreställningar för elever och föräldrar.
 • Se över möjligheterna att förlägga verksamhet och raster utomhus. Verksamhet i förskola och fritidshemmet, men även viss undervisning som idrottsundervisning, kan ha större möjligheter att genomföras utomhus. Undvik de idrottsaktiviteter och andra aktiviteter som inkluderar närkontakt om det är möjligt.

Undervisning

 • Informera eleverna om viruset och om de åtgärder samhället sätter in för att hindra spridningen. Diskutera farorna med ryktesspridning och konspirationsteorier och vikten av källkritik. Som stöd för informationen bör personal i skolan utgå från Folkhälsomyndighetens och Skolverkets websidor där det finns samlad information om covid-19.
 • Var särskilt uppmärksam på förekomsten av kränkande kommentarer eller mobbning på grund av den aktuella situationen. Såväl skolans personal som elever och vårdnadshavare har ett stort ansvar att agera tillsammans så att inte detta ska uppstå.

Frågor och svar

Frågor och svar om covid-19

FAQ About COVID-19

Coronaviruset (covid-19) – information till skolor och förskolor (Skolverket)

Mer information

Skydda dig och andra från smittspridning på olika språk

Informationsblad på olika språk

Affischer om god handhygien

Affisch – Undvik att bli smittad och att smitta andra (Affischen finns på olika språk)

Gå till toppen av sidan