Laboratoriehantering av patientprover med misstanke om covid-19

Här finns information samlad för dig som hanterar SARS-CoV-2 vid laboratorium.

Arbetsmiljöverket stödjer Folkhälsomyndighetens bedömning att hantera det nya coronaviruset SARS-CoV-2 (tidigare benämnt 2019-nCoV) som riskklass 3. Lagstödet för denna bedömning finns i 6 § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker, där det står att om ett smittämne saknas i föreskrifternas företeckning över virus, så ska den högre riskklassen väljas.

Vi har idag begränsad kunskap om vilka kroppsvätskor som kan sprida SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 har isolerats (odlats fram) från provmaterial från övre- och nedre luftvägar samt faeces. SARS-CoV-2 RNA har påvisats i provmaterial från övre- och nedre luftvägar, blod- och faecesprover. I nuläget bedöms den huvudsakliga spridningen ske från luftvägarna genom dropp- och kontaktsmitta samt aerosol.

Det är inte känt om andra kroppsvätskor, exempelvis urin, bröstmjölk, kräkningar och sädesvätska, kan innehålla viabelt SARS-CoV-2.

Smittspridning av covid-19 kan ske genom kontakt-, dropp- och aerosolsmitta. Bildandet av aerosoler och stänk vid hantering av patientprover, exempelvis vid moment som alikvotering, blandning och skakning, sonikering och centrifugering utgör som vid all hantering av kroppsvätskor en risk för laboratoriepersonal.

Rekommendationer vid hantering och arbete vid misstanke om covid-19

Hantering av provmaterial ska följa god mikrobiologisk praxis, se även 18-26 §§ i AFS 2018:4. Nedan följer exempel på några viktiga aspekter att särskilt beakta:

Laboratorieverksamheten ska baseras på lokalt utformad och dokumenterad riskbedömning (se exempelvis §5-6 i AFS 2018:4). Personalen ska erhålla ändamålsenlig utbildning och träning för arbetsuppgifterna (§13 i AFS 2018:4). Det är viktigt att laboratoriepersonalen har tillgång till och använder adekvat, och väl utprovad personlig skyddsutrustning.

Lämplig personlig skyddsutrustning på laboratoriet är skyddshandskar och heltäckande vätskeavvisande skyddsrock med långa ärmar, alternativt långärmat engångsplastförkläde. Riskbedömningen avgör om det finns behov av ytterligare personlig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon/visir eller andningsskydd.

Hantering av patientmaterial där det finns en misstanke om SARS-CoV-2 sker i en mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II och med skyddsåtgärder motsvarande skyddsnivå 2-laboratorium.

Hantering av patientmaterial med syfte att analysera andra potentiella smittämnen än SARS-CoV-2, till exempel inokulering på/av odlingsmedium sker i mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II och med skyddsåtgärder motsvarande skyddsnivå 2-laboratorium.

Arbete med inaktiverat patientmaterial, vid exempelvis sekvensering eller annan molekylärbiologisk analys sker med skyddsåtgärder motsvarande skyddsnivå 2-laboratorium.

Kliniskt kemiska prover (exempelvis blod, plasma, serum, urin och likvor) för rutinanalys kan hanteras på kliniskt kemiskt laboratorium enligt sedvanliga rutiner för provmaterial där smittrisk inte kan uteslutas. Tillämpa skyddsåtgärder inklusive personlig skyddsutrustning i likhet med hantering av kroppsvätskor från patienter med misstanke om smittsamma sjukdomar, där några exempel kan vara hepatit, hiv, tuberkulos eller covid-19. Stöd för handhavandet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker AFS 2018:4.

Luftvägssekret kan innehålla stora mängder virus och manuell hantering av dessa material, exempelvis vid influensadiagnostik på kliniska kemiska laboratorier, sker i en mikrobiologisk säkerhetsbänk klass II och med skyddsåtgärder motsvarande skyddsnivå 2-laboratorium.

Odling av SARS-CoV-2 och hantering av uppodlat material sker med skyddsåtgärder motsvarande skyddsnivå 3-laboratorium.

Dekontaminering av ytor och utrustning ska ske med validerad metod för höljebärande virus. Etanol, väteperoxid, kvartära ammoniumföreningar samt klor- och fenolbaserade lösningar, är exempel på desinfektionsmedel som är verksamma.

Avfallshantering för kliniska provmaterial sker enligt UN3291.
Transport av kliniska provmaterial (förutom stammar/isolat) sker enligt kategori B (UN3373). Stammar och isolat transporteras som kategori A (UN2814).

Om flera prover (UN3373) ska skickas med samma försändelse kan förpackning och märkning ske enligt denna pdf: Förslag på förpackning och märkning av prover från misstänkt eller bekräftad covidpatient (PDF, 270 kB)

Läs mer

Basal hygien i vård och omsorg SOSFS 2015:10
Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete SOSFS 2011:9
Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av covid-19
Rekommendationer för handläggning av bekräftade fall av covid-19
Provtagningsindikation
Arbetsmiljöverkets information om andningsskydd
Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården SOSFS 2005:26
Smittrisker AFS 2018:4
Packa provet rätt (PDF, 792 kB)

Gå till toppen av sidan