Nu pågår vaccinationen av äldre, den grupp som drabbas hårdast av covid-19. Parallellt vaccineras även all vård- och omsorgspersonal som arbetar nära de äldre.

Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd för den som vaccineras och är en viktig del, tillsammans med övriga smittförebyggande åtgärder, för att bromsa smittspridningen av covid-19. Det tar minst en vecka efter sista dosen innan den vaccinerade byggt upp ett fullgott skydd.

Efter vaccinationen - fortsätt med de smittförebyggande åtgärderna

Det pågår fortfarande en smittspridning av covid-19, samtidigt som nya smittsamma varianter av viruset har uppstått. Därför är det viktigt att behålla de smittskyddsåtgärder och allmänna rekommendationer som redan finns på plats. Både vård- och omsorgstagare och personal inom äldre- och funktionshindersomsorgen ska vidta samma åtgärder som tidigare för att förhindra smittspridning.

Efter vaccinationen – fortsätt följa de allmänna råden

Tillsammans med vaccinationerna förväntas effekten av alla vidtagna åtgärder bromsa smittspridningen.

Fortfarande begränsad kunskap om vaccinationens effekt på smittspridning

Kunskapen om hur länge vaccinet har en skyddande effekt är för närvarande begränsad. Det är också oklart i vilken utsträckning en symtomfri, vaccinerad person kan sprida smittan vidare. När smittspridningen har dämpats och det finns mer kunskap om effekterna av vaccinationen på smittspridning, kan de smittförebyggande åtgärderna ändras, både för personal och vård- och omsorgstagare.

Fortsatta åtgärder efter vaccinationen

Efter vaccination av såväl personal som vård- och omsorgstagare är det viktigt att fortsatt använda de tidigare rekommenderade nationella, regionala och lokala smittförebyggande åtgärderna i alla vård-och omsorgsmoment samt att organisera vården så att risken för smittspridning minskar.

Testning vid symtom, screening samt smittspårning genomförs som tidigare.

Besökare ska följa rådande rekommendationer

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för besök på äldreboenden under covid-19-pandemin. Dessa rekommendationer skiljer inte på besökare som har vaccinerat sig eller besökare som inte har vaccinerat sig. Regionala och lokala riktlinjer kan också finnas och bör följas.

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Arbetsgivare ska följa rådande rekommendationer

Vaccinationen inom äldrevård- och omsorg pågår just nu. Därför har inte alla äldre eller all personal hunnit vaccinera sig än. Med den nuvarande smittspridningen och det nuvarande kunskapsläget rekommenderas inga ändringar av redan beslutade smittskyddsåtgärder.

När smittläget förbättras och smittskyddsåtgärderna minskar rekommenderas arbetsgivare att fortsätta betona basala hygienrutiner, vaksamhet på symtom, samt provtagning och, vid behov, kohortvård.

Läs mer

För personal inom hälso och sjukvård, laboratorier och omsorg