Provtagning för covid-19 hos boende inom äldreomsorg

För att begränsa risken för smittspridning av covid-19 inom äldreomsorgen är en god kännedom om förekomst av fall en viktig parameter. Äldre personer som får omsorg är den främsta riskgruppen för infektionen och bör därför provtas generöst.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 inom ramen för ett uppdrag från regeringen att samordna arbetet kring utökad provtagning för covid-19. I strategin tydliggörs prioriteringsordning för provtagning, och omsorgstagare inom äldreomsorgen ingår i prioritetsgrupp 1.

Inom kort publicerar Folkhälsomyndigheten en mer omfattande rekommendation för provtagning inom äldreomsorgen. Det som gäller för nukleinsyrapåvisning (PCR) av pågående covid-19 infektion är att:

  • Provtagning, analys och hela flödet från beställning till provsvar inom prioritetsgrupp 1 hanteras som tidigare av sjukvården inom respektive regions uppdrag.
  • Symtom på covid-19 hos äldre har visat sig kunna vara ospecifika, personalen bör därför utbildas för att tidigt kunna uppmärksamma och rapportera symtom hos omsorgstagare.
  • Generös provtagning för covid-19 bör ske även vid ospecifika symtom.
  • Verksamheten bör tillsammans med den regionala sjukvården se till att det finns tydliga rutiner och struktur inklusive ansvarsfördelning för provtagning.
  • Verksamheten behöver ha en plan med handlingsalternativ för snabb hantering av provsvar och påföljande handläggning vid bekräftade fall, inklusive exempelvis kohortvård och organisation av personalgruppen.
  • Smittspårning och frikostig provtagning bör ske kring bekräftade fall inom boendet.
  • Verksamheten kan i samråd med den regionala sjukvården ta fram rutiner för provtagning i samband med växelvård eller inflyttning av nya omsorgstagare till särskilda boenden.

Läs mer i våra publikationer

Gå till toppen av sidan