I den nationella strategin för provtagning för covid-19 anges att omsorgstagare inom äldreomsorgen ingår i prioritetsgrupp 1. Nu publicerar Folkhälsomyndigheten ett stöd för hur provtagning inom särskilda boenden kan hanteras. Lokala anpassningar behöver ofta göras utifrån exempelvis tillgång och avstånd till regional vård, laboratorier samt förekomst av smittspridning i samhället.

Folkhälsomyndigheten vill med detta dokument ytterligare belysa vikten av omfattande provtagning och smittspårning samt bidra till hur detta arbete kan stärkas ytterligare inom särskilda boenden för äldre. Eftersom symtombilden hos äldre kan vara ospecifik, är generös provtagning motiverad och önskvärd.

Dokumentet riktar sig till verksamhetsansvariga för äldreboenden, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och läkare med ansvar inom äldrevård. Det beskriver praktiska aspekter på hur en utökad kapacitet för provtagning för covid-19 kan organiseras och tillämpas inom särskilda boenden för äldre. Dessa innefattar:

  • Generös provtagning med PCR för nukleinsyrapåvisning för att påvisa pågående covid-19 infektion hos omsorgstagare, även vid ospecifika symtom
  • Smittspårning kring nyupptäckta fall som inkluderar personer utan symtom, både omsorgstagare och personal
  • Screening av omsorgstagare som flyttar in respektive återkommer från sjukhusvård
  • Åtgärder som bör vidtas utifrån provresultat
  • Vad som behöver finnas på plats i provtagningsprocessen