Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd mot sjukdom för den som vaccinerats. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd mot covid-19. Därför behöver många åtgärder kvarstå.

God följsamhet till basala hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning. Såväl verksamheter som anhöriga och boende har ansvar för att begränsa smittspridning och följa de föreskrifter och allmänna råd som finns.

Verksamhetsansvariga och personal i särskilda boendeformer för äldre behöver fortsätta arbetet med att upprätthålla rutiner och anpassa arbetssätt för att förebygga smitta. Det handlar till exempel om hygienrutiner, utbildning och bemanning. Här har verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor på lokal nivå, tillsammans med vårdhygien och smittskydd på regional nivå viktiga roller.

Det är också viktigt att en beredskap för att upptäcka nya fall av covid-19 upprätthålls, liksom övriga rekommenderade åtgärder såsom generös testning även vid ospecifika symtom, screening och smittspårning om positiva fall identifieras, både för de boende och för personalen.

Föreskrifter

Som ett stöd till verksamheterna har Socialstyrelsen tagit fram en föreskrift om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Föreskrifterna tydliggör verksamheternas ansvar för att möjliggöra säkra besök. Det är verksamhetsansvarig som ska se till att föreskriften följs.

Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:46) om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin

Rekommendationer

Folkhälsomyndigheten har som komplement till Socialstyrelsens föreskrift tagit fram rekommendationer till verksamheterna, se nedan publikation. Rekommendationerna är uppdaterade (2021-02-25) med anledning av ökad andel vaccinerade. De beskriver hur besök i särskilda boendeformer för äldre kan genomföras för att förebygga och minska risk för smittspridning av covid-19. Vaccinerade personer kan ta emot besök i den egna lägenheten, eller utomhus, utan speciella smittförebyggande åtgärder. Det är dock fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd mot covid-19. Därför behöver många åtgärder kvarstå, så att ovaccinerade personer fortsätter att skyddas från smitta.

Kom ihåg att lokala rutiner inte inskränker rättigheten att få träffa sina närstående. Däremot kan rutinerna underlätta för dem som bor på boendet och besökare att genomföra besöken på ett säkert sätt. Vid lokala utbrott kan särskilda rutiner komma att gälla.

Informationsmaterial till boende och besökare

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram informationsmaterial i form av faktablad och affisch, riktat till personer som bor på särskilda boenden för äldre och besökare, med information om hur man kan förebygga smittspridning (se nedan publikationer).

Läs mer