WHO:s råd

WHO rekommenderar att länder ska prioritera och upprätthålla de nationella vaccinationsprogrammen under pågående utbrott av covid-19. Minskad kapacitet eller avbrott i det nationella vaccinationsprogrammet, även under kortare perioder, riskerar att leda till en ökad sjuklighet i de infektionssjukdomar man annars vaccinerar mot, vilket skulle kunna ytterligare belasta en redan ansträngd sjukvård.

Vaccinationsprogram för barn i åldern 0–12 månader och vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund ska särskilt prioriteras enligt WHO:s rekommendationer. Rekommendationer gäller så länge det finns förutsättningar att genomföra vaccinationer inom barnhälsovård och elevhälsa med hänsyn tagen till nationella och regionala myndigheters smittskyddsåtgärder mot covid-19. Om det på grund av pågående utbrott, uppstår avbrott i utförandet av vaccinationer, är det viktigt att identifiera detta och följa upp individer som inte vaccinerats genom att upprätta en handlingsplan för vaccination i senare skede.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinationer ges enligt föreskrifter om vaccination av barn i enlighet med det allmänna vaccinationsprogrammet, även under pågående utbrott. Som vanligt bör vaccination uppskjutas om barnet eller ungdomen har akut pågående infektionssjukdom (covid-19 eller annan infektionssjukdom) med allmänpåverkan och/eller feber.

Besök för vaccination bör prioriteras enligt WHO:s riktlinjer. Om vaccinationer inom elevhälsa eller barnhälsovård blir uppskjutna på grund av det aktuella utbrottet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att berörd personal på barnavårdscentral eller skola identifierar vilka individer detta gäller och planerar för senare vaccinationstillfällen, så snart det finns möjlighet för detta.