Detta innebär karantän

Karantän är en form av isolering av personer som misstänks bära på en samhällsfarlig sjukdom, men som inte är sjuka. Om man misstänker att någon har en samhällsfarlig sjukdom (som covid-19) kan smittskyddsläkaren i regionen besluta att sätta den personen i karantän, i hemmet, en avgränsad del av en byggnad eller ett område. Karantän innebär att man inte får lämna bostaden eller ta emot besök. Besök av till exempel vårdpersonal och socialtjänst är dock tillåtet.

För personer som är sjuka kan istället isolering bli aktuellt. Beslut om karantän är alltid individuella och kan överklagas till domstol.

Att sätta en person i karantän är en kraftfull åtgärd som är noga reglerad i smittskyddslagen. Om en mindre ingripande åtgärd kan få samma effekt, ska smittskyddsläkaren välja den istället. En sådan åtgärd kan t.ex. vara beslut om särskilda hygienrutiner för den smittade personen eller avstängning från arbetet, skolan eller förskolan.

Det är bara enskilda personer kan sättas i karantän, inte ett större område som en stad. Däremot finns det möjlighet att spärra av ett begränsat område genom beslut om avspärrning.

Detta innebär avspärrning

Folkhälsomyndigheten kan med stöd av smittskyddslagen spärra av ett område på maximalt några kvarter. Avspärrningen innebär bland annat att det blir förbjudet att ta sig in och ut ur området.

En avspärrning kan till exempel bli aktuell om man upptäcker att någon eller några personer har insjuknat i en livshotande sjukdom. Då kan man använda avspärrning för att hitta smittkällan och utreda om det finns fler personer inom det avgränsade området som kan ha smittats eller spridit smittan.

Syftet med bestämmelsen är alltså att säkerställa att smittan inte tar sig ut ur området eller att någon går in och riskerar att smittas. När utredningen är klar och personerna i området är omhändertagna för vård eller har väntat ut inkubationstiden (tiden från det att en person har smittats till dess sjukdomen bryter ut), bör man häva avspärrningen.

Avspärrning är en tillfällig åtgärd för att utreda upptäckta sjukdomsfall och smittspridning. En avspärrning kan alltså inte användas för att t.ex. hindra personer från att resa in eller ut ur ett större geografiskt område.