Folkhälsomyndighetens övervakning av covid-19

Eftersom covid-19 är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen skickar läkare och laboratorier löpande in data till oss, som vi analyserar varje dag.

Andra sätt att samla information är att ta stickprov från patienter med influensasymtom och andra utvalda grupper i samhället. Vi kan också samla in kunskap om sökningar på 1177, sjukvårdsrådgivningens webbplats, och samtal som kommer in till 1177. Insamlade data ger underlag för beslut om åtgärder som minimerar dödlighet, sjuklighet och negativa effekter på samhället. Det gör det också möjligt att följa och utvärdera effekterna av vidtagna åtgärder samt att göra det möjligt att följa och till viss del förutsäga pandemins utveckling.

Varje vecka skickar vi på Folkhälsomyndigheten ut en veckorapport för covid-19 (fr.o.m. 2020-03-20). Dessa veckorapporter sammanfattar läget för covid-19, för veckan som har gått.

Covid-19 klassas som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen

Att klassa covid-19 som allmänfarlig och samhällsfarlig stärker den svenska beredskapen. När covid-19 är klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig smitta, finns möjligheter att besluta om åtgärder som karantän, isolering, hälsoundersökningar vid inresa och avspärrningar av områden. Beroende på vilken åtgärd det gäller, är det antingen smittskyddsläkaren eller vi på Folkhälsomyndigheten som fattar beslut om det.

Detta innebär smittspårning av personer

Smittspårning innebär att den behandlande läkaren är skyldig att ta reda på dels hur en smittad person har blivit smittad, dels vem eller vilka andra som kan vara smittade eller har blivit utsatta för smittan. Smittspårning kan ha en avgörande betydelse för att förhindra smittspridning och minska risken för större utbrott

Detta innebär Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Ett allmänt råd är inte bindande, utan en slags rekommendation för hur du kan göra för att uppfylla det som står i en lag, förordning eller föreskrift.

Du måste inte göra exakt som det allmänna rådet säger. Men väljer du att göra på ett annat sätt, måste du visa att du uppfyller det som står i den bindande regeln. Vi på Folkhälsomyndigheten har till exempel tagit fram allmänna råd om covid-19 men även om bassängbad och buller inomhus.

En rekommendation är varken bindande eller kopplad till en bindande regel (till skillnad från ett allmänt råd). Däremot bygger en rekommendation på all den kunskap som finns inom ett visst ämne. Det är därför en god idé att följa en rekommendation som kommer från en myndighet.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om covid-19