Detta gäller från 22 november

Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom

Som tidigare uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma men från 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig för covid-19 när de får symtom. Följande rekommendationer gäller:

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur testningen går till där du bor.
  • Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och RS-virus.
  • Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av andra infektioner.
  • Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.

Detta gäller från 24 november

Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har uppdaterats. De som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19.

Detta gäller

När en person testar positivt för covid-19 får de som bor i samma hushåll förhållningsregler om att stanna hemma i sju dagar räknat från den dag personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, oavsett om man har symtom eller inte och oavsett ålder.

Alla rekommenderas också att testa sig. Den som har symtom rekommenderas att testa sig direkt då symtomen uppstår. Den som inte har symtom testar sig istället fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt provtog sig. Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen i deras hushåll testade positivt. Det är fortfarande viktigt att vara vaksam på nytillkomna symtom.

Personer som haft konstaterad covid-19 de senaste sex månaderna behöver inte testa sig eller stanna hemma i samband med smittspårning. De behöver däremot stanna hemma vid nytillkomna symtom på luftvägsinfektion.

Rekommendationen om att även vaccinerade och symtomfria ska stanna hemma och testa sig om någon de bor med testar positivt för covid-19 införs stegvis i regionerna.

Detta gäller från 1 december

Från den 1 december gäller nya föreskrifter och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten om särskilda begränsningar för att förhindra covid-19. Dessa riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och ytterligare verksamheter och omfattar miljöer där många människor träffas. Från den 1 december införs också möjligheten för arrangörer av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare att använda vaccinationsbevis.

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med vaccinationsbevis

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 personer kan använda vaccinationsbevis eller tillämpa mer omfattande smittskyddsåtgärder. Om de använder vaccinationsbevis behöver de ändå följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna. De handlar bland annat om att sätta upp information om hur smittspridning kan undvikas, ge möjlighet till handtvätt och informera personal. De behöver också ha rutiner för hur vaccinationsbevis hanteras. Personer under 18 år behöver inte visa upp vaccinationsbevis.

Genom att kräva vaccinationsbevis av deltagare kan en arrangör fortsätta att bedriva sin verksamhet utan att begränsa antalet deltagare.

Möjligheten att använda vaccinationsbevis införs den 1 december.

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar utan vaccinationsbevis

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis behöver vidta fler smittskyddsåtgärder.

Dessa är bland annat att följa de grundläggande smittskyddsåtgärderna som att informera besökare om hur smittspridning kan undvikas och ge möjlighet till handtvätt. De behöver också erbjuda besökare en anvisad sittplats, ha max åtta i varje sällskap och minst en meters avstånd mellan sällskapen.

De omfattas också av de allmänna råden för att undvika trängsel. I dessa ingår bland annat att sprida ut deltagares ankomsttid, ha särskilda in- respektive utgångar, markera avstånd och ha andra alternativ till fysiska köer.

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Mässor inomhus omfattas av föreskrifter och allmänna råd

Mässor inomhus omfattas av föreskrifter och allmänna råd mot smittspridning. Dessa handlar bland annat om att informera om hur smittspridning kan undvikas, erbjuda möjlighet till handtvått och utforma gångar mellan till exempel montrar så att trängsel undviks. Utländska besökare behöver också informeras om Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Verksamheter som omfattas av allmänna råd mot smittspridning

Fritids- och kulturverksamheter, handelsplatser och marknader omfattas också av allmänna råd men inte av möjligheten att använda vaccinationsbevis.

För dem gäller bland annat att informera besökare om hur smittspridning kan undvikas och ge möjlighet handtvätt. De rekommenderas också att vidta en rad åtgärder som minskar risken för trängsel. Det handlar till exempel om alternativ till köer, sprida ut besökares ankomsttid, vägleda besökare för en jämn genomströmning på till exempel marknader eller markera lämpligt avstånd på golvet.

Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Förutsättningar för att få vaccinationsbevis

Vaccination kommer vara förutsättningen för ett bevis och kan inte ersättas med bevis på genomgången infektion eller negativt test.

Med vaccinerad i Sverige menas en person som tagit minst två doser vaccin. Det ska också ha gått minst två veckor sedan den andra dosen. Personer som inte vaccinerat sig eller endast tagit en dos räknas som ovaccinerade och kan inte få vaccinationsbevis.

Hos E-hälsomyndigheten kan du ladda ner ditt vaccinationsbevis

Information om hur skolor påverkas

Skolans ordinarie pedagogiska verksamhet för sina elever omfattas inte av de föreskrifter och allmänna råd som träder i kraft den 1 december. Skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i skolmiljöer, till exempel genom förebyggande åtgärder.

Bakgrund till förändringarna

Åtgärderna mot covid-19 ska inte vara mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för människors hälsa. De ska också ta hänsyn till barns bästa. Folkhälsomyndigheten anpassar därför löpande sina åtgärder mot covid-19 utifrån det läge som råder. I mitten av november har en uppgång synts i europeiska länder trots hög vaccintäckning samt ökningar i vissa svenska regioner. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att det krävs ytterligare åtgärder.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd från den 29 september

Skydda andra mot risk för smitta av covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor.

Förhindra spridning av covid-19

Vaccination är det bästa sättet att undvika allvarlig sjukdom och spridning av covid-19.

Du som inte är fullvaccinerad mot covid-19 bör ta särskild hänsyn till personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Du bör vidta försiktighetsåtgärder för att undvika att du själv blir smittad och för att undvika spridning av covid-19. Du bör därför, när det är möjligt:

  • hålla avstånd till andra människor.
  • särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre.

Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige

De som är 6 år och äldre och inte är vaccinerade eller haft bekräftad covid-19 de senaste 6 månaderna rekommenderas att testa sig för covid-19 vid inresa i Sverige oavsett om man har symtom eller inte.

Rekommendation till alla som reser in i Sverige att testa sig vid symtom på covid-19

Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier

Rekommendationer som kan användas som ett komplement till gällande föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående covid-19.

Information till arbetsgivare

Arbetsgivare har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen.

Information till arbetsgivare

Information om hälsoskyddstillsyn

Informationen om hur hälsoskyddstillsynen kan förebygga och minska risken för spridning av smittor som exempelvis covid-19 har uppdaterades den 29 september.

Information om miljö- och hälsoskyddstillsyn