Till individer

Rekommendationer

  • Vaccinera dig. Gäller alla som är 18 år och äldre.
  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. Det gäller också om du har tagit ett självtest som är negativt.

Om vaccination mot covid-19

Stanna hemma om du är sjuk med symtom på covid-19

Om covid-19 för gravida

Särskild rekommendation till den som är ovaccinerad

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vuxna personer som inte har vaccinerat sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer att vara särskilt försiktiga. Det innebär att dessa personer bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. De ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk att bli allvarligt sjuka. Risken för allvarlig sjukdom ökar även med stigande ålder.

Medicinska riskgrupper (Socialstyrelsen.se)

Testning av personal, patienter och omsorgstagare inom hälso- och sjukvård samt omsorg

Personal, omsorgstagare och patienter inom vård och omsorgsverksamheter för äldre rekommenderas fortsatt att testa sig vid symtom på covid-19.

Testning för covid-19

Smittskyddsläkarföreningens Smittskyddsblad (slf.se)

Krav på intyg för utländska medborgare som reser in i Sverige från Kina

Du som reser in i Sverige från Kina kan behöva visa upp ett intyg på ett negativt covid-19-test.

Information till dig som reser in i Sverige från utlandet

Till verksamheter

Åtgärder inom vård och omsorg

Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt med åtgärder för att minska risken för smittspridning. En god följsamhet till basala hygienrutiner och andra vårdhygieniska rutiner är grunden för att förebygga smittspridning. I tillägg till detta så är source control, testning vid symtom och smittspårning viktiga verktyg för att skydda de med störst risk för allvarliga konsekvenser av sjukdomen. Verksamheter kan också vid behov att använda av screening för att minska risken för introduktion av smitta. Åtgärderna behöver anpassas till regionala och lokala förutsättningar.

Information för personal inom vård och omsorg

Socialstyrelsen stöttar hälso- och sjukvården och socialtjänsten i arbetet med covid-19: Covid-19 (socialstyrelsen.se)

Förskolan och skolan

Den 1 april 2022 togs huvudmännens möjlighet att bedriva fjärr- eller distansundervisning med stöd av förordning (2020:115) bort, och eventuell frånvaro bland elever och personal ska från och med detta datum behandlas på samma sätt som frånvaro vid andra sjukdomar. Förskole- och skolverksamheterna har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder. Förskolans och skolans förebyggande arbete bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv.

Läs mer