Sammanfattning

Folk­hälso­myn­dig­hetens rekommendation är att alla som är 12 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19, för att bromsa smittspridningen och minska risken för allvar­lig sjuk­dom och död. Även om en genomgången infektion till viss del skyddar mot risken att återinsjukna i covid-19, är det inte klarlagt hur länge skyddet varar. Där­för rekom­men­derar Folkhälsomyndigheten att även ovaccinerade som har haft infek­tionen vac­cin­erar sig.

Syfte

Syftet med rapporten är:

  • att öka kunskapen om gruppen som inte har vaccinerats mot covid-19
  • ta reda på om en orsak till det kan vara att de redan har haft infektionen och där­med valt att inte ta vaccinet.

Vi har analyserat hur stor andel av de ovac­cine­r­ade som inte haft infektionen, det vill säga inte har någon naturlig immunitet, och därmed är särskilt mot­tagliga för covid-19. Sekundärt studerades även gruppen som valt att ta enbart en dos vaccin och i vilken utsträck­ning dessa har haft covid-19 tidi­gare.

Metod

Data baseras på uppgifter från Nationella vaccinationsregistret (NVR), Regi­stret över totalbefolkningen (RTB), Utbildningsregistret och SmiNet (Folkhälsomyndig­hetens regi­ster över anmälningspliktiga smittsamma sjukdomar) till och med 21 november 2021. Drygt 1 255 000 personer i gruppen 16 år och äldre var vid detta datum ovaccinerade, dvs. fanns inte registrerade i NVR. Cirka 273 000 personer hade vaccinerats med enbart en dos vaccin minst 8 veckor tidigare. Dessa två grupper studerades utifrån om de hade haft bekräftad covid-19 (positivt PCR-test) och utifrån olika beskrivande och socio­ekono­miska parametrar.

Analysen omfattar enbart personer som är folkbokförda i Sverige. Personer som vaccine­rats i ett annat land ingår inte i NVR och har i denna analys följaktligen klassifice­rats som ovaccinerade. De som tagit en dos vaccin i Sverige men som sedan tagit nästa dos vaccin utomlands kodas i NVR som vaccinerade med enbart en dos och så även i denna analys. Som vid all samkörning mellan olika register sker match­ning via giltiga personnummer. Det innebär att personer med samordnings- och reserv­nummer samt de som vistats tillfälligt i Sverige inte ingår i denna analys.

Vidare baseras analysen på de bekräftade fall som har rapporterats in till SmiNet. Det inne­bär att endast personer som har provtagits eller diagnostiserats för covid-19 i Sverige ingår.

Bedömningen är att resultaten är något underskattade till följd av ovanstående begränsningar.

Resultat

Få ovaccinerade har haft covid-19 tidigare

Diagram 1 visar att 13 procent av de ovaccinerade som är 16 år och äldre har haft bekräftad covid-19. De kan därmed antas ha en viss naturlig immunitet mot att åter­in­sjukna. Omvänt visar detta resultat att 87 procent av de som är ovaccinerade inte har haft covid-19 och därför inte har något skydd mot sjukdomen.

Bland de personer som endast tagit en dos vaccin mot covid-19, har 18 pro­cent haft sjukdomen tidigare. Se diagram 1.

Av alla personer som rapporterats med covid-19, har cirka 80 procent ändå valt att vaccinera sig. De flesta med minst två doser och en mindre andel med den första dosen, dvs. som nyligen påbörjat sin vaccinations­serie. Majoriteten hade covid-19 innan sin vaccination.

Diagram 1. Antal personer 16 år och äldre som inte vaccinerats mot covid-19 eller som enbart valt en dos vaccin, fördelat efter om de haft en bekräftad infektion tidigare eller inte.

Stapeldiagram som visar andel som haft covid respektive inte haft covid av vaccinerade och av vaccinerade med endast en dos,

Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), Registret över totalbefolkningen (RTB) och SmiNet. Avser data till och med 21 november 2021.

De flesta ovaccinerade som haft covid-19, hade det för länge sen

Bland de ovaccinerade och de som valt endast en dos vaccin, hade hälften av personerna covid-19 för mer än 270 dagar sedan. Cirka en tred­jedel hade sjukdomen för 180–269 dagar sedan. Se diagram 2.

Det är fortfarande osäkert hur länge en person är immun efter en genomgången infek­tion. Folkhälsomyndighetens rekommendation är att även personer som varit sjuka i covid-19 ska vaccinera sig med två doser vaccin, följt av en påfyllnadsdos efter fem månader.

Diagram 2. Antal dagar sedan bekräftad infektion bland personer 16 år och äldre som inte vaccinerats mot covid-19 eller som enbart valt en dos vaccin. Andel i procent.

Stapeldiagram indelat i 0-13 dagar, 14-89 dagar, 90-179 dagar, 180-269 dagar samt 270 dagar eller mer.

Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), Registret över totalbefolkningen (RTB) och SmiNet. Avser data till och med 21 november 2021.

Fler ovaccinerade kvinnor än män har haft covid-19 tidigare

Diagram 3 visar att ovaccinerade kvinnor i något högre utsträckning än män haft covid-19 tidigare (totalt 15 procent jämfört med 12 procent). I de högre ålders­grupp­erna är det färre av de ovac­cinerade som haft covid-19 tidigare.

Även om antalet ovaccinerade personer i åldersgruppen 70 år och äldre är litet så visar diagram 3 att endast 5 procent i denna åldersgrupp haft covid-19 tidigare.

Diagram 3. Andel personer 16 år och äldre som inte vaccinerats mot covid-19 och som haft genomgången infektion, fördelat efter ålder och kön.

Stapeldiagram indelat i åldersgrupper och kön.

Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), Registret över totalbefolkningen (RTB) och SmiNet. Avser data till och med 21 november 2021.

Inget tydligt mönster i utbildningslängd bland ovaccinerade som haft covid-19 tidigare

Det finns vissa skillnader mellan könen beroende på utbildningslängden.

Bland ovac­cin­erade kvin­nor har:

  • 12 procent av dem med en förgymnasial utbildning haft covid-19 tidigare
  • 16 pro­cent av dem med en gymnasial utbildning haft covid-19 tidigare
  • 14 procent av dem med en eftergymnasial utbildning haft covid-19 tidigare.

Bland männen var andelen, som varken vaccinerats eller haft covid-19 tidigare, lika stor bland dem med en förgymnasial som en eftergymnasial utbildning (10 procent). Liksom hos kvinnorna, var det gruppen med en gymnasieutbildning som i högst utsträckning hade haft covid-19 tidigare (14 procent). Se diagram 4.

Diagram 4. Andel personer 20 år och äldre som inte vaccinerats mot covid-19 och som haft genomgången infektion, fördelat efter utbildningslängd.

Stapeldiagram indelat i utbildningslängd enligt förgymnasial, gymnasial, eftergymnasial samt per kön.

Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), Registret över totalbefolkningen (RTB) och SmiNet. Avser data till och med 21 november 2021.

Stor skillnad i födelsebakgrund bland ovaccinerade som haft covid-19

Andelen ovaccinerade som har haft covid-19 skiljer sig åt bero­ende på födelseland. Det kan dock vara så att personer har kodats som ovacciner­ade även om de exempelvis har vaccin­erats i sitt födelseland under pandemin. Denna information finns inte med i Nationella vaccinationsregistret.

I vår samkörning visade det sig att ovaccinerade personer födda i Europa utanför EU (östra Europa), i högst utsträckning hade haft en genomgången infektion (17 procent).

Personer födda i Oceanien och i Asien hade i lägst utsträckning haft covid-19 tidig­are sett till alla ovaccinerade i dessa grupper (6–7 procent). Se dia­gram 5.

Diagram 5. Andel personer 16 år och äldre som inte vaccinerats mot covid-19 och som haft genomgången infektion, fördelat efter födelseland.

Stapeldiagram indelat efter födelselandets region.

Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), Registret över totalbefolkningen (RTB) och SmiNet. Avser data till och med 21 november 2021.

Flest ovaccinerade som tidigare haft covid-19 är bosatta i Halland och Jönköping

Det finns regionala skillnader i hur stor andel av de ovaccinerade som haft be­kräft­ad infektion tidigare. I Halland och Jönköping har 16–17 procent haft covid-19 medan motsvarande andel på Gotland och i Värmland endast var 8 resp­ek­­­tive 10 procent. Det betyder att 92 procent av de ovaccinerade gotlän­ning­arna inte har någon naturlig immunitet pga. genomgången infektion. Se diagram 6.

Periodvis under pandemin kan olika provtagningstryck i de olika regionerna bidra till vissa regionala skillnader. Men, sett till hela pandemin, bör detta inte påverka tolkningen av resultatet av fördelningen för hur stor andel av de ovaccinerade som haft covid-19 tidigare.

Diagram 6. Andel personer 16 år och äldre som inte vaccinerats mot covid-19 och som haft genomgången infektion, fördelat efter region.

Stapeldiagram indelat efter region i Sverige.

Källa: Nationella vaccinationsregistret (NVR), Registret över totalbefolkningen (RTB) och SmiNet. Avser data till och med 21 november 2021.

Diskussion

Denna översiktliga analys av svenska data visar att de allra flesta som haft covid-19 har ändå vaccinerat sig med två doser. Resultaten visar även att i slutet av nov­ember hade drygt en miljon svenskar som är 16 år och äldre inte vaccinerat sig och därför inte någon känd immunitet. Denna grupp är därmed särskilt mottag­lig för att få covid-19.

Färre ovaccinerade män har haft infektionen tidigare, jämfört med kvinnor. Skill­nad­erna sågs i alla ålders­­grupper upp till 69 år, oavsett utbildningslängd. Utöver regionala skillnader i hur stor andel av de ovaccinerade som haft bekräftad infektion tidigare, noterades även skillnader utifrån födelseland.

Analysen visar även att drygt 273 000 personer valt att ta enbart en dos vaccin. För att få ett bra skydd mot att bli allvarligt sjuk i covid-19 är rekommendationen att dessa personer fullföljer vaccinationen med en andra dos och, efter minst fem månader därefter, kompletterar med en påfyllnadsdos.

Eftersom denna analys baseras på data från Nationella vaccinationsregistret har per­­soner som är folkbokförda i Sverige men som vaccinerats utomlands, klassats som ovac­cin­er­ade i denna sammanställning. Data utgår även från PCR-bekräftade covid-­19-fall inrap­porterade till SmiNet, vilket innebär att personer som haft covid-19 under exempelvis utlandsresa eller fall av covid-19 som inte kom­mit till vårdens kännedom, därmed inte ingår i analysen. Dessa faktorer har sanno­likt bidra­git till att resultaten är något underskattade, vilket således innebär att antalet ovac­cinerade i detta material troligen är något mindre och att andelen som haft covid-19 är högre på grund av ett stort mörkertal. En nyligen publicerad populationsstudie med svenska data bekräftar det resonemanget då immuniteten mot covid-19 hos ovaccinerade unga vuxna visade att drygt en fjärdedel hade antikroppar. Det tyder på att fler kan ha haft infektionen än vad som registrerats i SmiNet.

Dock påverkar detta inte slutsatsen: att de allra flesta som är ovac­cinerade inte har haft covid-19.

Särskilda rekommendationer gäller för ovaccinerade

Som ovaccinerad gäller särskilda rekommendationer för att hindra spridning av covid-19. Det handlar om att hålla avstånd till andra och särskilt undvika nära kon­takter med personer i riskgrupp och de som är över 70 år. Detta gäller även när man inte har symtom på covid-19.

Vaccination rekommenderas även till de som haft covid-19

De som har haft covid-19 kan ha utvecklat ett visst skydd mot att bli sjuk igen, men det är inte känt exakt hur länge det skyddet varar och det kan skilja mycket mellan olika personer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även de som haft sjuk­domen att vaccinera sig mot covid-19 eftersom vaccinationen kan ge ett bättre skydd under en längre tid. Dessutom skyddar vaccinationen mot allvarlig sjukdom och död.

Påfyllnadsdos

Smittspridningen i Sverige ökade kraftigt i slutet av 2021 och det epidemiologiska läget var allvarligt med en kraftigt ökad incidens av covid-19 i hela Europa. Enligt internationella rapporter skyddar tillgängliga vacciner väl mot all­var­lig sjukdom, också mot omikronvarianten, i åtminstone upp till 6 månader efter den andra dosen (2–4). Men allt fler studier rapporterar om avklingande immunitet och skydd mot infek­tion efter två doser covid-19-vaccin. En påfyll­nads­­dos kan bidra till att bromsa spridningen av covid-19.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdoser av vaccin mot covid-19 ges från fem månader efter den andra dosen. Vaccinerna bidrar framför allt till ett bra skydd mot svår sjukdom och minskar därmed risken att behöva sjukhus­vård. Det innebär vinster för enskilda och för samhället, och det är av största vikt att man tar vaccin­doserna i den takt de erbjuds.