Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-07-06.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 26 18 874 19 929

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-07-06.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 26 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-07-06.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 289 74 214 1
Dalarna 805 192 610 3
Gotland 114 26 88 0
Gävleborg 142 24 118 0
Halland 803 192 611 0
Jämtland/ Härjedalen 173 28 144 1
Jönköping 613 136 471 6
Kalmar 285 89 196 0
Kronoberg 335 52 279 4
Norrbotten 653 78 575 0
Skåne 2 155 395 1 760 0
Stockholm 3 903 745 3 155 3
Sörmland 1 110 185 925 0
Uppsala 925 347 578 0
Värmland 817 150 660 7
Västerbotten 527 129 396 2
Västernorrland 469 94 375 0
Västmanland 527 143 372 12
Västra Götaland 2 555 521 2 032 2
Örebro 736 201 535 0
Östergötland 652 117 534 1
Övriga 286 0 286 0
Riket 18 874 3 918 14 914 42

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 26. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-07-06.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 26.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 26 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-07-06.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 140
Örebro 241
Västra Götaland 147
Västmanland 190
Västernorrland 192
Västerbotten 193
Värmland 289
Uppsala 238
Sörmland 371
Stockholm 163
Skåne 155
Norrbotten 262
Kronoberg 166
Kalmar 116
Jönköping 168
Jämtland/ Härjedalen 132
Halland 238
Gävleborg 49
Gotland 190
Dalarna 280
Blekinge 182
Riket 182

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-07-06.Stapeldiagram över antal testade vecka 26 för pågående infektion per region