Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-07-13.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 27 20 754 21 744

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-07-13.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 27 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-07-13.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 344 38 304 2
Dalarna 980 208 770 2
Gotland 132 26 106 0
Gävleborg 142 28 114 0
Halland 895 196 699 0
Jämtland/
Härjedalen
194 19 175 0
Jönköping 738 152 579 7
Kalmar 328 96 232 0
Kronoberg 418 90 325 3
Norrbotten 584 81 502 1
Skåne 2 161 422 1 738 1
Stockholm 3 843 691 3 144 8
Sörmland 1 133 169 958 6
Uppsala 1 263 299 964 0
Värmland 900 173 723 4
Västerbotten 515 106 404 5
Västernorrland 508 83 425 0
Västmanland 709 174 527 8
Västra Götaland 3 107 547 2 557 3
Örebro 831 226 603 2
Östergötland 750 152 596 2
Övriga 279 0 279 0
Riket 20 754 3 976 16 724 54

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 27. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-07-13.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 26.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 27 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-07-13.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 161
Örebro 272
Västra Götaland 179
Västmanland 256
Västernorrland 208
Västerbotten 189
Värmland 318
Uppsala 325
Sörmland 378
Stockholm 161
Skåne 156
Norrbotten 234
Kronoberg 207
Kalmar 133
Jönköping 202
Jämtland/
Härjedalen
148
Halland 266
Gävleborg 49
Gotland 220
Dalarna 341
Blekinge 216
Riket 200

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-07-13.Stapeldiagram över antal testade vecka 26 för pågående infektion per region