Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) den aktuella veckan. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter.

Mer om vad de olika testtyperna innebär: Testning och smittspårning

Veckorapporter om covid-19

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige, vecka 28

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-07-21.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 28 22 607 23 630

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-07-21.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 28.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer testade med nukleinsyrapåvisning vecka 28 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 249 44 204 1
Dalarna 905 207 689 9
Gotland 100 45 55 0
Gävleborg 191 46 145 0
Halland 897 240 657 0
Jämtland/
Härjedalen
128 27 83 18
Jönköping 790 166 620 4
Kalmar 544 178 366 0
Kronoberg 425 92 329 4
Norrbotten 679 139 538 2
Skåne 2 150 452 1 698 0
Stockholm 4 319 847 3 463 9
Sörmland 1 314 215 1 094 5
Uppsala 1 267 336 931 0
Värmland 871 197 666 8
Västerbotten 599 159 439 1
Västernorrland 822 222 597 3
Västmanland 842 223 611 8
Västra Götaland 3 114 826 2 287 1
Örebro 1 148 341 806 1
Östergötland 920 159 761 0
Övriga 333 0 333 0
Riket 22 607 5 161 17 372 74

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 28. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-07-21.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 28.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 28 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 197
Örebro 376
Västra Götaland 180
Västmanland 304
Västernorrland 336
Västerbotten 219
Värmland 308
Uppsala 326
Sörmland 439
Stockholm 181
Skåne 155
Norrbotten 272
Kronoberg 210
Kalmar 221
Jönköping 216
Jämtland/Härjedalen 98
Halland 266
Gävleborg 66
Gotland 166
Dalarna 315
Blekinge 157
Riket 218

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-07-21.Stapeldiagram över antal testade vecka 28 för pågående infektion per region

Läs mer