Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-03-16.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 10 39 843 42 355

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-03-16.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 10 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-03-16.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 453 134 314 5
Dalarna 2 014 505 1 480 29
Gotland 120 51 69 0
Gävleborg 1 690 388 1 287 15
Halland 1 379 367 1 012 0
Jämtland/ Härjedalen 824 116 659 49
Jönköping 899 273 615 11
Kalmar 809 427 373 9
Kronoberg 822 299 519 4
Norrbotten 1 120 295 825 0
Skåne 3 277 863 2 413 1
Stockholm 6 744 1 041 5 670 33
Sörmland 1 846 401 1 439 6
Uppsala 1 551 415 1 136 0
Värmland 1 627 530 1 082 15
Västerbotten 3 149 659 2 426 64
Västernorrland 1 125 308 809 8
Västmanland 1 402 355 1 039 8
Västra Götaland 5 807 969 4 829 9
Örebro 1 414 521 893 0
Östergötland 1 203 388 813 2
Övriga 568 0 563 5
Riket 39 843 9 305 30 265 273

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 10. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-03-16.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 10

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 10 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-03-16.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 258
Örebro 463
Västra Götaland 335
Västmanland 506
Västernorrland 460
Västerbotten 1 153
Värmland 575
Uppsala 399
Sörmland 617
Stockholm 282
Skåne 236
Norrbotten 449
Kronoberg 406
Kalmar 329
Jönköping 246
Jämtland/ Härjedalen 628
Halland 410
Gävleborg 588
Gotland 200
Dalarna 700
Blekinge 285
Riket 384

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-03-10.

Stapeldiagram över antal testade vecka 10 för pågående infektion per region