Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-04-07.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 13 27 521 29 417

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-04-07.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 13 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-04-07.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 233 44 187 2
Dalarna 1 144 232 879 33
Gotland 104 19 84 1
Gävleborg 1 182 186 991 5
Halland 1 179 219 960 0
Jämtland/ Härjedalen 580 40 510 30
Jönköping 755 151 595 9
Kalmar 443 163 279 1
Kronoberg 618 127 481 10
Norrbotten 906 159 747 0
Skåne 2 368 369 1 998 1
Stockholm 5 314 658 4 632 24
Sörmland 1 595 307 1 286 2
Uppsala 1 419 303 1 116 0
Värmland 1 129 266 853 10
Västerbotten 844 143 680 21
Västernorrland 686 121 563 2
Västmanland 717 153 560 4
Västra Götaland 3 975 499 3 471 5
Örebro 1 060 270 788 2
Östergötland 885 206 677 2
Övriga 385 0 380 5
Riket 27 521 4 635 22 717 169

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 13. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-04-07.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 13.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 13 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-04-07.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 189
Örebro 347
Västra Götaland 229
Västmanland 259
Västernorrland 281
Västerbotten 309
Värmland 399
Uppsala 365
Sörmland 533
Stockholm 222
Skåne 170
Norrbotten 363
Kronoberg 306
Kalmar 180
Jönköping 207
Jämtland/ Härjedalen 442
Halland 350
Gävleborg 411
Gotland 173
Dalarna 398
Blekinge 146
Riket 265

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-04-07.

Stapeldiagram över antal testade vecka 13 för pågående infektion per region