Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-04-13.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 14 26 200 28 360

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-04-13.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 14 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-04-13.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 255 41 212 2
Dalarna 863 213 636 14
Gotland 80 11 69 0
Gävleborg 730 69 661 0
Halland 1 224 177 1 047 0
Jämtland/ Härjedalen 451 43 379 29
Jönköping 761 151 606 4
Kalmar 417 88 329 0
Kronoberg 555 104 445 6
Norrbotten 766 115 651 0
Skåne 2 753 346 2 407 0
Stockholm 5 535 700 4 809 26
Sörmland 1 438 258 1 174 6
Uppsala 1 402 248 1 154 0
Värmland 1 041 200 826 15
Västerbotten 668 164 500 4
Västernorrland 600 119 481 0
Västmanland 724 156 565 3
Västra Götaland 3 684 422 3 258 4
Örebro 970 264 706 0
Östergötland 867 187 674 6
Övriga 416 0 409 7
Riket 26 200 4 076 21 998 126

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 14. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-04-13.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 14.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 14 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-04-13.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 186
Örebro 317
Västra Götaland 212
Västmanland 261
Västernorrland 245
Västerbotten 245
Värmland 368
Uppsala 361
Sörmland 480
Stockholm 231
Skåne 198
Norrbotten 307
Kronoberg 274
Kalmar 170
Jönköping 208
Jämtland/ Härjedalen 344
Halland 363
Gävleborg 254
Gotland 133
Dalarna 300
Blekinge 160
Riket 252

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-04-13.

Stapeldiagram över antal testade vecka 14 för pågående infektion per region