Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-04-20.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 15 21 587 22 922

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-04-20.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 15 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-04-20.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 216 30 185 1
Dalarna 1 253 179 1 046 28
Gotland 62 13 49 0
Gävleborg 448 50 398 0
Halland 918 116 802 0
Jämtland/ Härjedalen 350 34 293 23
Jönköping 601 76 519 6
Kalmar 317 60 257 0
Kronoberg 489 70 416 3
Norrbotten 618 77 541 0
Skåne 2 373 236 2 135 2
Stockholm 4 219 507 3 693 19
Sörmland 1 136 125 1 011 0
Uppsala 1 167 262 905 0
Värmland 922 185 732 5
Västerbotten 464 118 345 1
Västernorrland 583 42 541 0
Västmanland 609 128 479 2
Västra Götaland 2 854 315 2 534 5
Örebro 783 229 554 0
Östergötland 695 134 556 5
Övriga 510 0 510 0
Riket 21 587 2 986 18 501 100

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 15. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-04-20.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 15.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 15 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-04-20.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 149
Örebro 256
Västra Götaland 165
Västmanland 220
Västernorrland 238
Västerbotten 170
Värmland 326
Uppsala 300
Sörmland 379
Stockholm 176
Skåne 171
Norrbotten 248
Kronoberg 242
Kalmar 129
Jönköping 165
Jämtland/ Härjedalen 267
Halland 273
Gävleborg 156
Gotland 103
Dalarna 436
Blekinge 136
Riket 208

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-04-20.

Stapeldiagram över antal testade vecka 15 för pågående infektion per region