Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-04-27.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 16 20 227 21 577

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-04-27.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 16 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-04-27.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 274 40 233 1
Dalarna 960 132 818 10
Gotland 76 14 62 0
Gävleborg 471 49 422 0
Halland 1 037 130 907 0
Jämtland/ Härjedalen 227 16 206 5
Jönköping 622 83 528 11
Kalmar 300 66 234 0
Kronoberg 424 50 370 4
Norrbotten 695 68 625 2
Skåne 2 214 200 2 012 2
Stockholm 4 343 477 3 858 8
Sörmland 1 073 131 942 0
Uppsala 1 113 131 982 0
Värmland 947 153 789 5
Västerbotten 314 59 253 2
Västernorrland 472 85 387 0
Västmanland 468 78 384 6
Västra Götaland 2 473 275 2 192 6
Örebro 755 170 585 0
Östergötland 687 104 580 3
Övriga 282 0 281 1
Riket 20 227 2 511 17 650 66

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 16. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-04-27.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 16.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 16 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-04-27.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 147
Örebro 247
Västra Götaland 143
Västmanland 169
Västernorrland 193
Västerbotten 115
Värmland 335
Uppsala 287
Sörmland 358
Stockholm 182
Skåne 159
Norrbotten 278
Kronoberg 210
Kalmar 122
Jönköping 170
Jämtland/ Härjedalen 173
Halland 308
Gävleborg 164
Gotland 126
Dalarna 334
Blekinge 172
Riket 195

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-04-27.

Stapeldiagram över antal testade vecka 16 för pågående infektion per region