Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-05-12.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 18 19 782 20 897

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-05-12.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 18 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-05-12.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 188 9 169 10
Dalarna 932 83 835 14
Gotland 58 15 43 0
Gävleborg 431 33 398 0
Halland 970 91 879 0
Jämtland/ Härjedalen 305 26 266 13
Jönköping 643 42 595 6
Kalmar 267 60 207 0
Kronoberg 436 25 408 3
Norrbotten 716 38 678 0
Skåne 2 056 160 1 894 2
Stockholm 4 217 335 3 859 23
Sörmland 1 045 169 875 1
Uppsala 1 147 103 1 044 0
Värmland 646 88 557 1
Västerbotten 443 54 384 5
Västernorrland 474 68 406 0
Västmanland 384 37 347 0
Västra Götaland 2 720 272 2 445 3
Örebro 685 135 550 0
Östergötland 719 85 632 2
Övriga 300 0 298 2
Riket 19 782 1 928 17 769 85

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 18. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-05-12.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 18.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 18 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-05-12.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 154
Örebro 224
Västra Götaland 157
Västmanland 139
Västernorrland 194
Västerbotten 162
Värmland 228
Uppsala 295
Sörmland 349
Stockholm 176
Skåne 148
Norrbotten 287
Kronoberg 216
Kalmar 109
Jönköping 176
Jämtland/ Härjedalen 233
Halland 288
Gävleborg 150
Gotland 96
Dalarna 324
Blekinge 118
Riket 191

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-05-12.

Stapeldiagram över antal testade vecka 18 för pågående infektion per region