Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-05-19.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 19 19 307 20 610

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-05-19.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 19 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-05-19.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 194 24 167 3
Dalarna 922 101 818 3
Gotland 66 7 56 3
Gävleborg 450 37 413 0
Halland 920 60 860 0
Jämtland/ Härjedalen 310 21 287 2
Jönköping 610 33 574 3
Kalmar 211 43 168 0
Kronoberg 423 26 388 9
Norrbotten 723 41 682 0
Skåne 1 920 152 1 766 2
Stockholm 4 191 298 3 865 28
Sörmland 996 78 918 0
Uppsala 1 115 91 1 024 0
Värmland 594 71 521 2
Västerbotten 379 59 318 2
Västernorrland 466 51 414 1
Västmanland 395 42 353 0
Västra Götaland 2 782 163 2 609 10
Örebro 623 91 532 0
Östergötland 657 71 582 4
Övriga 360 0 353 7
Riket 19 307 1 560 17 668 79

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 19. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-05-19.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 19.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 19 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-05-19.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 141
Örebro 204
Västra Götaland 160
Västmanland 143
Västernorrland 191
Västerbotten 139
Värmland 210
Uppsala 287
Sörmland 333
Stockholm 175
Skåne 138
Norrbotten 290
Kronoberg 209
Kalmar 86
Jönköping 167
Jämtland/ Härjedalen 236
Halland 273
Gävleborg 157
Gotland 110
Dalarna 320
Blekinge 122
Riket 186

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-05-19.

Stapeldiagram över antal testade vecka 19 för pågående infektion per region