Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-05-25.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 20 17 443 18 663

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-05-25.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 20 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-05-25.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 224 19 190 15
Dalarna 810 64 734 12
Gotland 53 2 50 1
Gävleborg 415 22 393 0
Halland 823 57 766 0
Jämtland/ Härjedalen 213 16 185 12
Jönköping 491 39 450 2
Kalmar 185 29 156 0
Kronoberg 443 37 398 8
Norrbotten 734 52 682 0
Skåne 1 756 130 1 626 0
Stockholm 3 645 274 3 360 11
Sörmland 863 53 807 3
Uppsala 1 003 99 904 0
Värmland 649 74 574 1
Västerbotten 369 72 295 2
Västernorrland 440 37 403 0
Västmanland 401 32 367 2
Västra Götaland 2 410 228 2 180 2
Örebro 581 95 486 0
Östergötland 613 46 566 1
Övriga 322 0 322 0
Riket 17 443 1 477 15 894 72

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 19. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-05-25.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 21.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 20 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-05-25.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 131
Örebro 190
Västra Götaland 139
Västmanland 145
Västernorrland 180
Västerbotten 135
Värmland 229
Uppsala 258
Sörmland 288
Stockholm 152
Skåne 126
Norrbotten 294
Kronoberg 219
Kalmar 75
Jönköping 135
Jämtland/ Härjedalen 162
Halland 244
Gävleborg 144
Gotland 88
Dalarna 282
Blekinge 141
Riket 168

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-05-25.Stapeldiagram över antal testade vecka 20 för pågående infektion per region