Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-06-15.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 23 14 654 15 373

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-06-15.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 23 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-06-15.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 169 12 153 4
Dalarna 530 84 443 3
Gotland 51 3 48 0
Gävleborg 338 14 324 0
Halland 585 87 498 0
Jämtland/
Härjedalen
100 10 84 6
Jönköping 390 43 346 1
Kalmar 164 15 149 0
Kronoberg 295 26 261 8
Norrbotten 621 33 588 0
Skåne 1 382 124 1 258 0
Stockholm 3 355 353 2 998 4
Sörmland 802 65 736 1
Uppsala 569 88 481 0
Värmland 475 60 414 1
Västerbotten 467 60 407 0
Västernorrland 305 29 275 1
Västmanland 427 35 391 1
Västra Götaland 2 086 135 1 948 3
Örebro 641 95 546 0
Östergötland 639 51 585 3
Övriga 263 0 263 0
Riket 14 654 1 422 13 196 36

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 23. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-06-15.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 23.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 23 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-06-15.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 137
Örebro 210
Västra Götaland 120
Västmanland 154
Västernorrland 125
Västerbotten 171
Värmland 168
Uppsala 147
Sörmland 268
Stockholm 140
Skåne 99
Norrbotten 249
Kronoberg 146
Kalmar 67
Jönköping 107
Jämtland/
Härjedalen
76
Halland 174
Gävleborg 118
Gotland 85
Dalarna 184
Blekinge 106
Riket 141

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-06-15.Stapeldiagram över antal testade vecka 23 för pågående infektion per region