Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-06-22.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 24 16 193 16 916

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-06-22.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 24 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-06-22.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 210 35 173 2
Dalarna 680 107 567 6
Gotland 32 3 28 1
Gävleborg 307 14 293 0
Halland 614 112 502 0
Jämtland/
Härjedalen
111 10 95 6
Jönköping 439 44 394 1
Kalmar 212 39 173 0
Kronoberg 342 44 293 5
Norrbotten 690 79 610 1
Skåne 1 688 218 1 470 0
Stockholm 3 595 419 3 170 6
Sörmland 936 88 845 3
Uppsala 657 164 493 0
Värmland 516 69 446 1
Västerbotten 459 60 398 1
Västernorrland 392 67 324 1
Västmanland 405 57 348 0
Västra Götaland 2 290 257 2 029 4
Örebro 717 144 572 1
Östergötland 677 81 593 3
Övriga 224 0 224 0
Riket 16 193 2 111 14 040 42

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 24. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-06-22.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 24.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 24 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-06-22.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 145
Örebro 235
Västra Götaland 132
Västmanland 146
Västernorrland 160
Västerbotten 168
Värmland 182
Uppsala 169
Sörmland 313
Stockholm 150
Skåne 121
Norrbotten 276
Kronoberg 169
Kalmar 86
Jönköping 120
Jämtland/Härjedalen 85
Halland 182
Gävleborg 107
Gotland 53
Dalarna 236
Blekinge 132
Riket 156

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-06-22.Stapeldiagram över antal testade vecka 24 för pågående infektion per region