Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-07-01.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 25 15 979 16 681

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-07-01.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 25 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-07-01.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 295 93 200 2
Dalarna 661 145 513 3
Gotland 42 18 24 0
Gävleborg 161 19 142 0
Halland 762 187 575 0
Jämtland/
Härjedalen
198 37 140 21
Jönköping 487 106 377 4
Kalmar 201 43 158 0
Kronoberg 312 42 265 5
Norrbotten 539 50 488 1
Skåne 1 786 328 1 458 0
Stockholm 3 564 633 2 926 5
Sörmland 902 104 795 3
Uppsala 699 183 516 0
Värmland 597 118 477 2
Västerbotten 455 72 379 4
Västernorrland 366 71 293 2
Västmanland 406 99 305 2
Västra Götaland 2 018 256 1 762 0
Örebro 650 190 459 1
Östergötland 648 125 520 3
Övriga 230 0 230 0
Riket 15 979 2 919 13 002 58

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 25. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-07-01.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 25.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 25 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-07-01.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 139
Örebro 213
Västra Götaland 116
Västmanland 146
Västernorrland 150
Västerbotten 167
Värmland 211
Uppsala 180
Sörmland 301
Stockholm 149
Skåne 129
Norrbotten 216
Kronoberg 154
Kalmar 82
Jönköping 133
Jämtland/
Härjedalen
151
Halland 226
Gävleborg 56
Gotland 70
Dalarna 230
Blekinge 185
Riket 154

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-07-01.Stapeldiagram över antal testade vecka 25 för pågående infektion per region