Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 27 77 367 80 043 1 140 1 156

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 27 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 935 8 916 11
Dalarna 2101 21 2070 10
Gotland 450 14 436 0
Gävleborg 2434 28 2394 12
Halland 3472 60 3402 10
Jämtland/Härjedalen 1040 33 1002 5
Jönköping 2287 70 2208 9
Kalmar 1563 21 1534 8
Kronoberg 1439 33 1394 12
Norrbotten 1509 90 1419 0
Skåne 7044 172 6851 21
Stockholm 18169 534 17554 81
Sörmland 2631 44 2584 3
Uppsala 3279 76 3192 11
Värmland 2280 71 2198 11
Västerbotten 2027 26 1977 24
Västernorrland 1568 16 1550 2
Västmanland 2021 17 1986 18
Västra Götaland 14326 271 13963 92
Örebro 2339 17 2320 2
Östergötland 2186 65 2121 0
Övriga 2267 0 2255 12
Riket 77367 1687 75326 354

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 27. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. På grund av uppdaterade säkerhetsrutiner i databasen SmiNet finns en eftersläpning i inrapporteringen av positiva provresultat. Från och med vecka 27 beräknas därför antalet positiva individer [positiva utfall] utifrån datum då prov ankommit laboratorium för analys. Tidigare användes rapporteringsdatum i SmiNet, vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 27 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 15 12 3 0
Gotland 3 1 2 0
Gävleborg 16 4 12 0
Halland 8 4 4 0
Jämtland/Härjedalen 7 1 4 2
Jönköping 22 7 15 0
Kalmar 4 1 3 0
Kronoberg 156 42 114 0
Norrbotten 13 8 5 0
Skåne 164 102 60 2
Stockholm 323 243 78 2
Sörmland 12 7 5 0
Uppsala 101 6 91 4
Värmland 11 6 5 0
Västerbotten 7 6 1 0
Västernorrland 14 4 10 0
Västmanland 6 3 3 0
Västra Götaland 133 99 30 4
Örebro 9 8 1 0
Östergötland 113 15 98 0
Övriga 3 2 0 1
Riket 1140 581 544 15

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 26. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 26 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 470 24
Örebro 767 3
Västra Götaland 830 8
Västmanland 733 2
Västernorrland 639 6
Västerbotten 746 3
Värmland 807 4
Uppsala 855 26
Sörmland 884 4
Stockholm 764 14
Skåne 511 12
Norrbotten 603 5
Kronoberg 714 77
Kalmar 637 2
Jönköping 629 6
Jämtland/Härjedalen 795 5
Halland 1040 2
Gävleborg 847 6
Gotland 754 0
Dalarna 730 5
Blekinge 586 0
Riket 749 11

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med PCR den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med antikropppåvisning den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare