Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 29 72 625 74 876 802 816

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 29 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 758 14 702 42
Dalarna 1 909 21 1 877 11
Gotland 612 29 582 1
Gävleborg 2 155 46 2 100 9
Halland 3 273 122 3 142 9
Jämtland/Härjedalen 1 007 11 989 7
Jönköping 1 824 49 1 771 4
Kalmar 1 662 44 1 616 2
Kronoberg 1 911 60 1 840 11
Norrbotten 1621 47 1 574 0
Skåne 7 609 409 7 187 13
Stockholm 18 304 1136 17 061 107
Sörmland 2 364 43 2 316 5
Uppsala 2 938 85 2 848 5
Värmland 1 830 75 1 741 14
Västerbotten 2 066 44 2 018 4
Västernorrland 1 351 37 1 309 5
Västmanland 1 669 37 1 627 5
Västra Götaland 12 404 452 11 874 78
Örebro 1 992 44 1 947 1
Östergötland 1 913 82 1 831 0
Övriga 1453 0 1449 4
Riket 72 625 2 887 69 401 337

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 29. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. På grund av uppdaterade säkerhetsrutiner i databasen SmiNet finns en eftersläpning i inrapporteringen av positiva provresultat. Från och med vecka 27 beräknas därför antalet positiva individer [positiva utfall] utifrån datum då prov ankommit laboratorium för analys. Tidigare användes rapporteringsdatum i SmiNet, vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 29 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 20 17 3 0
Gotland 1 0 1 0
Gävleborg 13 4 9 0
Halland 5 1 4 0
Jämtland/Härjedalen 3 1 1 1
Jönköping 12 7 5 0
Kalmar 5 2 3 0
Kronoberg 113 28 85 0
Norrbotten 16 7 9 0
Skåne 44 20 24 0
Stockholm 280 215 62 3
Sörmland 7 5 2 0
Uppsala 74 7 65 2
Värmland 11 7 4 0
Västerbotten 8 6 2 0
Västernorrland 19 4 15 0
Västmanland 6 3 2 1
Västra Götaland 63 46 15 2
Örebro 9 6 3 0
Östergötland 92 15 77 0
Övriga 1 1 0 0
Riket 802 402 391 9

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 29. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 28 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 411 20
Örebro 654 3
Västra Götaland 719 4
Västmanland 605 2
Västernorrland 551 8
Västerbotten 760 3
Värmland 648 4
Uppsala 766 19
Sörmland 795 2
Stockholm 770 12
Skåne 552 3
Norrbotten 648 6
Kronoberg 949 56
Kalmar 677 2
Jönköping 502 3
Jämtland/Härjedalen 770 2
Halland 980 1
Gävleborg 750 5
Gotland 1 025 0
Dalarna 663 7
Blekinge 475 0
Riket 703 8

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med PCR den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med antikropppåvisning den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare