Syftet är att följa och rapportera hur många unika individer som testats med nukleinsyrapåvisning (PCR-test) respektive antikroppspåvisning den aktuella veckan. Här kan du läsa mer om vad de olika testtyperna innebär. Resultatet sammanställs både på nationell och på regional nivå på denna webbsida. Resultatet av PCR-testningen uppdelat i åldersgrupper presenteras dessutom i våra veckorapporter som du hittar här.

Antalet testade individer och genomförda test per vecka i Sverige

Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 30  74 647 77 261 802 811

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 30 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 810 12 791 7
Dalarna 1 924 38 1 873 13
Gotland 920 111 808 1
Gävleborg 2 133 69 2 057 7
Halland 3 514 145 3 350 19
Jämtland/Härjedalen 931 20 907 4
Jönköping 1 856 64 1 784 8
Kalmar 1 530 35 1 492 3
Kronoberg 1 778 38 1 736 4
Norrbotten 1 498 105 1 385 8
Skåne 8 146 418 7 715 13
Stockholm 1 9437 1481 17 737 219
Sörmland 2 413 111 2 299 3
Uppsala 2 982 106 2 875 1
Värmland 2 119 78 2 030 11
Västerbotten 1 797 52 1 737 8
Västernorrland 1 260 48 1 209 3
Västmanland 1 946 88 1 851 7
Västra Götaland 12 647 522 12 044 81
Örebro 1 971 62 1 909 0
Östergötland 1 714 127 1 587 0
Övriga 1 321 0 1318 3
Riket 74 647 3 730 70 494 423

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 30. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. På grund av uppdaterade säkerhetsrutiner i databasen SmiNet finns en eftersläpning i inrapporteringen av positiva provresultat. Från och med vecka 27 beräknas därför antalet positiva individer [positiva utfall] utifrån datum då prov ankommit laboratorium för analys. Tidigare användes rapporteringsdatum i SmiNet, vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 30 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 16 11 5 0
Gotland 1 0 1 0
Gävleborg 11 3 8 0
Halland 13 3 10 0
Jämtland/Härjedalen 4 0 3 1
Jönköping 13 8 5 0
Kalmar 5 1 3 1
Kronoberg 132 26 106 0
Norrbotten 6 4 2 0
Skåne 58 28 30 0
Stockholm 184 139 44 1
Sörmland 7 6 1 0
Uppsala 179 9 162 8
Värmland 9 6 3 0
Västerbotten 4 3 1 0
Västernorrland 17 7 10 0
Västmanland 3 1 2 0
Västra Götaland 67 50 14 3
Örebro 9 7 2 0
Östergötland 64 3 61 0
Övriga - - - -
Riket 802 315 473 14

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 30. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 30 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 368 14
Örebro 647 3
Västra Götaland 733 4
Västmanland 705 1
Västernorrland 514 7
Västerbotten 661 1
Värmland 750 3
Uppsala 777 47
Sörmland 811 2
Stockholm 818 8
Skåne 591 4
Norrbotten 599 2
Kronoberg 883 66
Kalmar 623 2
Jönköping 510 4
Jämtland/Härjedalen 712 3
Halland 1 053 4
Gävleborg 742 4
Gotland 1 541 0
Dalarna 668 6
Blekinge 507 0
Riket 723 8

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med PCR den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med antikropppåvisning den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare