Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-08-03.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 30 22 100 23 152

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-08-03.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer testade med nukleinsyrapåvisning vecka 30 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 283 75 207 1
Dalarna 930 329 600 1
Gotland 132 29 100 3
Gävleborg 250 81 169 0
Halland 841 264 577 0
Jämtland/
Härjedalen
156 55 101 0
Jönköping 691 179 505 7
Kalmar 408 137 271 0
Kronoberg 451 142 306 3
Norrbotten 681 113 568 0
Skåne 2 122 449 1 673 0
Stockholm 3 750 910 2 829 11
Sörmland 1 491 300 1 186 5
Uppsala 1 221 210 1 011 0
Värmland 947 257 689 1
Västerbotten 921 288 627 6
Västernorrland 930 255 675 0
Västmanland 608 151 452 5
Västra Götaland 2 676 644 2 031 1
Örebro 1 144 386 755 3
Östergötland 1 123 160 959 4
Övriga 344 0 344 0
Riket 22 100 5 414 16 635 51

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 30. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-08-03.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 30.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 30 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 240
Örebro 374
Västra Götaland 154
Västmanland 219
Västernorrland 380
Västerbotten 337
Värmland 335
Uppsala 314
Sörmland 498
Stockholm 157
Skåne 153
Norrbotten 273
Kronoberg 223
Kalmar 166
Jönköping 189
Jämtland/Härjedalen 119
Halland 250
Gävleborg 87
Gotland 220
Dalarna 323
Blekinge 178
Riket 213

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-08-03.Stapeldiagram över antal testade vecka 30 för pågående infektion per region.