Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-08-17.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukeinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 32 23 006 24 045

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-08-17.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer testade med nukleinsyrapåvisning vecka 32 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 318 80 233 5
Dalarna 1 208 381 817 10
Gotland 80 36 44 0
Gävleborg 304 90 214 0
Halland 873 296 577 0
Jämtland/
Härjedalen
207 99 108 0
Jönköping 861 243 596 22
Kalmar 518 115 403 0
Kronoberg 504 119 377 8
Norrbotten 802 153 649 0
Skåne 2 392 572 1 820 0
Stockholm 3 413 798 2 615 0
Sörmland 1 586 347 1 232 7
Uppsala 1 289 384 905 0
Värmland 1 046 291 744 11
Västerbotten 928 243 677 8
Västernorrland 743 190 553 0
Västmanland 672 203 462 7
Västra Götaland 2 545 688 1 851 6
Örebro 1 115 408 707 0
Östergötland 1 286 217 1 062 7
Övriga 316 0 316 0
Riket 23 006 5 953 16 962 91

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 32. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-08-17.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 32.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 32 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 275
Örebro 365
Västra Götaland 147
Västmanland 242
Västernorrland 304
Västerbotten 340
Värmland 370
Uppsala 332
Sörmland 530
Stockholm 143
Skåne 172
Norrbotten 321
Kronoberg 249
Kalmar 211
Jönköping 236
Jämtland/Härjedalen 158
Halland 259
Gävleborg 106
Gotland 133
Dalarna 420
Blekinge 200
Riket 222

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-08-17.

Stapeldiagram över antal testade vecka 32 för pågående infektion per region