Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test de 5 senaste veckorna i Sverige, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Antikroppspåvisning
Testade individer
Antikroppspåvisning
Genomförda test
vecka 33 119 320 122 730 1 006 1 019

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med respektive testtyp samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Figur 2. Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna.

Stapeldiagram Antal testade individer och genomförda test för genomgången infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 33 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 1 352 56 1 288 8
Dalarna 3 789 137 3 625 27
Gotland 821 56 758 7
Gävleborg 3 393 108 3 267 18
Halland 4 986 240 4 731 15
Jämtland/ Härjedalen 1 529 73 1 446 10
Jönköping 3 687 214 3 463 10
Kalmar 2 343 134 2 201 8
Kronoberg 1 934 108 1 813 13
Norrbotten 1 949 65 1 884 0
Skåne 12 754 921 11 816 17
Stockholm 31 199 2 101 28 829 269
Sörmland 3 614 118 3 495 1
Uppsala 5 264 190 5 070 4
Värmland 3 535 133 3 390 12
Västerbotten 3 932 160 3 751 21
Västernorrland 1 780 67 1 708 5
Västmanland 3 476 232 3 224 20
Västra Götaland 20 707 1 068 19 485 154
Örebro 3 387 184 3 203 0
Östergötland 2 801 221 2 580 0
Övriga 1 088 0 1 087 1
Riket 119 320 6 586 112 114 620

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 33. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). De positiva utfallen hämtas ur rapporteringssystemet SmiNet men är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. De resterande utfallen rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. På grund av uppdaterade säkerhetsrutiner i databasen SmiNet finns en eftersläpning i inrapporteringen av positiva provresultat. Från och med vecka 27 beräknas därför antalet positiva individer [positiva utfall] utifrån datum då prov ankommit laboratorium för analys. Tidigare användes rapporteringsdatum i SmiNet, vilket medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. Antalet är uppdelat per region.

Figur 3. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region

Antalet individer som testats med antikroppspåvisning senaste veckan

Tabell 3. Antal individer som testats med antikroppspåvisning vecka 33 per region, samt utfall.
RegionAntikroppspåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge - - - -
Dalarna 29 18 11 0
Gotland 1 0 1 0
Gävleborg 11 3 8 0
Halland 5 3 2 0
Jämtland/ Härjedalen 8 3 2 3
Jönköping 62 50 12 0
Kalmar 2 0 2 0
Kronoberg 180 44 136 0
Norrbotten 20 14 6 0
Skåne 62 37 25 0
Stockholm 294 233 60 1
Sörmland 7 7 0 0
Uppsala 141 7 128 6
Värmland 6 2 4 0
Västerbotten 6 4 2 0
Västernorrland 20 4 16 0
Västmanland 5 2 3 0
Västra Götaland 86 59 25 2
Örebro 11 7 4 0
Östergötland 47 13 34 0
Övriga 3 3 0 0
Riket 1 006 513 481 12

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en genomgången infektion av covid-19 under vecka 33. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad genomgången infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad genomgången infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Samtliga uppgifter rapporteras direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Antalet är uppdelat per region.

Figur 4. Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer.

Stapeldiagram Antalet individer som testats för genomgången infektion (antikroppspåvisning), per region

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 4. Antal testade individer vecka 33 per region per 100 000 invånare, uppdelat på testtyperna nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisningAntikroppspåvisning
Östergötland 602 10
Örebro 1 111 4
Västra Götaland 1 200 5
Västmanland 1 260 2
Västernorrland 726 8
Västerbotten 1 447 2
Värmland 1 252 2
Uppsala 1 372 37
Sörmland 1215 2
Stockholm 1312 12
Skåne 926 4
Norrbotten 779 8
Kronoberg 960 89
Kalmar 955 1
Jönköping 1 014 17
Jämtland/Härjedalen 1 169 6
Halland 1 493 1
Gävleborg 1 181 4
Gotland 1 376 0
Dalarna 1 316 10
Blekinge 847 0
Riket 1 155 10

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare, uppdelat på nukleinsyrapåvisning och antikroppspåvisning.

Figur 5. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med PCR den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare

Figur 6. Antalet individer som testats den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare, enligt tabell 4.

Stapeldiagram Antalet individer som testats med antikropppåvisning den aktuella veckan för genomgången infektion per region per 100 000 invånare