Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-08-31.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
Vecka 34 21 521 22 432

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-08-31.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer testade med nukleinsyrapåvisning vecka 34 per region, samt utfall.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 290 47 232 11
Dalarna 887 132 749 6
Gotland 63 11 52 0
Gävleborg 189 42 147 0
Halland 837 190 647 0
Jämtland/Härjedalen 181 42 139 0
Jönköping 836 156 671 9
Kalmar 491 108 376 7
Kronoberg 555 105 442 8
Norrbotten 734 81 653 0
Skåne 2 360 439 1 920 1
Stockholm 3 550 575 2 958 17
Sörmland 1 233 177 1 054 2
Uppsala 1 427 245 1 182 0
Värmland 977 176 793 8
Västerbotten 696 125 567 4
Västernorrland 474 89 385 0
Västmanland 607 120 478 9
Västra Götaland 2 541 472 2 067 2
Örebro 1 088 239 848 1
Östergötland 1 203 190 1 011 2
Övriga 302 0 300 2
Riket 21 521 3 761 17 671 89

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 34. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 2021 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-08-31.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 34.

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 34 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 256
Örebro 355
Västra Götaland 146
Västmanland 218
Västernorrland 194
Västerbotten 253
Värmland 345
Uppsala 361
Sörmland 409
Stockholm 147
Skåne 168
Norrbotten 294
Kronoberg 273
Kalmar 199
Jönköping 228
Jämtland/
Härjedalen
137
Halland 246
Gävleborg 66
Gotland 103
Dalarna 308
Blekinge 182
Riket 206

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2021-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-08-31.

Stapeldiagram över antal testade vecka 34 för pågående infektion per region