Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-02-09.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 5 335 710 348 807

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-02-09.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 5 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-02-09.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 4 935 2 618 2 227 90
Dalarna 14 649 6 158 8 125 366
Gotland 1 964 1 118 841 5
Gävleborg 10 799 5 188 5 352 259
Halland 15 250 7 482 7 543 225
Jämtland/ Härjedalen 4 228 1 612 2 412 204
Jönköping 10 515 5 127 5 260 128
Kalmar 12 745 6 754 5 836 155
Kronoberg 6 648 3 568 2 979 101
Norrbotten 6 710 2 998 3 712 0
Skåne 40 084 21 975 16 990 1 119
Stockholm 66 842 24 238 41 894 710
Sörmland 11 100 3 422 7 579 99
Uppsala 8 538 4 215 4 263 60
Värmland 12 037 6 180 5 552 305
Västerbotten 13 644 4 276 8 849 519
Västernorrland 7 318 3 114 4 028 176
Västmanland 11 953 5 494 6 160 299
Västra Götaland 39 716 19 419 20 179 118
Örebro 18 400 8 829 9 567 4
Östergötland 15 414 7 096 8 285 33
Övriga 2 221 0 2 215 6
Riket 335 710 150 881 179 848 4 981

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 5. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-02-09.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 52

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 5 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-02-09.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 3 300
Örebro 6 020
Västra Götaland 2 290
Västmanland 4 313
Västernorrland 2 992
Västerbotten 4 994
Värmland 4 255
Uppsala 2 198
Sörmland 3 707
Stockholm 2 794
Skåne 2 885
Norrbotten 2 688
Kronoberg 3 287
Kalmar 5 181
Jönköping 2 881
Jämtland/ Härjedalen 3 224
Halland 4 529
Gävleborg 3 756
Gotland 3 267
Dalarna 5 092
Blekinge 3 103
Riket 3 234

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-02-09.

Stapeldiagram över antal testade vecka 3 för pågående infektion per region