Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-01-05.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 52 327 024 337 087

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-01-05.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 52 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-01-05.
RegionNukleinsyra-
påvisning
Varav positivaVarav negativaVarav
ej bedömbara
Blekinge 5 304 679 4 558 67
Dalarna 14 304 1 738 12 243 323
Gotland 2 176 390 1 785 1
Gävleborg 9 177 1 100 7 911 166
Halland 19 188 3 090 16 098 0
Jämtland/Härjedalen 6 861 1 322 5 341 198
Jönköping 11 243 1 654 9 436 153
Kalmar 8 479 1 112 7 288 79
Kronoberg 6 656 970 5 577 109
Norrbotten 6 010 877 5 133 0
Skåne 44 898 11 437 32 316 1 145
Stockholm 72 917 19 245 52 835 837
Sörmland 10 803 1 224 9 512 67
Uppsala 9 798 2 093 7 608 97
Värmland 12 102 1 743 10 155 204
Västerbotten 11 012 752 9 997 263
Västernorrland 7 166 847 6 226 93
Västmanland 10 200 1 395 8 640 165
Västra Götaland 32 663 8 428 24 154 81
Örebro 13 887 1 960 11 927 0
Östergötland 10 041 1 477 8 552 12
Övriga 2 139 0 2 134 5
Riket 327 024 63 533 259 426 4 065

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 52. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-01-05.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 52

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 52 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-01-05.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 2 149
Örebro 4 544
Västra Götaland 1 883
Västmanland 3 680
Västernorrland 2 930
Västerbotten 4 031
Värmland 4 278
Uppsala 2 523
Sörmland 3 608
Stockholm 3 048
Skåne 3 232
Norrbotten 2 408
Kronoberg 3 291
Kalmar 3 447
Jönköping 3 080
Jämtland/Härjedalen 5 231
Halland 5 698
Gävleborg 3 192
Gotland 3 619
Dalarna 4 972
Blekinge 3 335
Riket 3 151

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-01-05.

Stapeldiagram över antal testade vecka 52 för pågående infektion per region