Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-02-16.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 6 143 141 149 450

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-02-16.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 6 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-02-16.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 2 021 1 035 955 31
Dalarna 6 408 2 418 3 824 166
Gotland 679 374 303 2
Gävleborg 4 812 2 154 2 573 85
Halland 5 446 2 477 2 900 69
Jämtland/ Härjedalen 2 221 846 1 222 153
Jönköping 3 535 1 656 1 848 31
Kalmar 5 594 3 243 2 289 62
Kronoberg 2 677 1 272 1 392 13
Norrbotten 3 546 1 341 2 205 0
Skåne 14 986 6 973 7 737 276
Stockholm 24 293 6 129 17 907 257
Sörmland 5 782 1 621 4 128 33
Uppsala 5 602 2 733 2 849 20
Värmland 5 753 2 826 2 784 143
Västerbotten 7 182 1 975 4 940 267
Västernorrland 4 148 1 495 2 568 85
Västmanland 5 285 2 328 2 847 110
Västra Götaland 18 463 7 294 11 124 45
Örebro 7 597 3 568 4 026 3
Östergötland 5 949 2 783 3 149 17
Övriga 1 162 0 1 151 11
Riket 143 141 56 541 84 721 1 879

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 6. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-02-16.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 52

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 6 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-02-16.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 1 273
Örebro 2 486
Västra Götaland 1 064
Västmanland 1 907
Västernorrland 1 696
Västerbotten 2 629
Värmland 2 034
Uppsala 1 442
Sörmland 1 931
Stockholm 1 016
Skåne 1 079
Norrbotten 1 421
Kronoberg 1 324
Kalmar 2 274
Jönköping 968
Jämtland/ Härjedalen 1 693
Halland 1 617
Gävleborg 1 674
Gotland 1 129
Dalarna 2 228
Blekinge 1 271
Riket 1 379

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-02-16.

Stapeldiagram över antal testade vecka 3 för pågående infektion per region