Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-02-23.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 7 67 555 71 633

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-02-23.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 7 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-02-23.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 868 333 530 5
Dalarna 2 964 930 1 954 80
Gotland 260 123 135 2
Gävleborg 2 564 822 1 712 30
Halland 2 424 838 1 586 0
Jämtland/ Härjedalen 1 108 247 785 76
Jönköping 1 448 631 809 8
Kalmar 1 531 861 664 6
Kronoberg 1 483 547 928 8
Norrbotten 1 879 542 1 336 1
Skåne 6 101 2 028 4 069 4
Stockholm 11 770 2 506 9 197 67
Sörmland 3 205 911 2 285 9
Uppsala 2 218 873 1 345 0
Värmland 3 040 1 273 1 704 63
Västerbotten 5 038 1 227 3 660 151
Västernorrland 1 851 595 1 226 30
Västmanland 2 602 902 1 660 40
Västra Götaland 8 710 2 297 6 392 21
Örebro 3 143 1 489 1 653 1
Östergötland 2 342 919 1 416 7
Övriga 1 006 0 1 002 4
Riket 67 555 20 894 46 048 613

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 7. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-02-23.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 52

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 7 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-02-23.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 501
Örebro 1 028
Västra Götaland 502
Västmanland 939
Västernorrland 757
Västerbotten 1 844
Värmland 1 075
Uppsala 571
Sörmland 1 070
Stockholm 492
Skåne 439
Norrbotten 753
Kronoberg 733
Kalmar 622
Jönköping 397
Jämtland/ Härjedalen 845
Halland 720
Gävleborg 892
Gotland 432
Dalarna 1 030
Blekinge 546
Riket 651

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-02-23.

Stapeldiagram över antal testade vecka 3 för pågående infektion per region