Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-03-02.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 8 55 504 58 706

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-03-02.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 8 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-03-02.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 607 273 333 1
Dalarna 2 492 698 1 740 54
Gotland 236 111 120 5
Gävleborg 2 059 622 1 414 23
Halland 2 133 703 1 430 0
Jämtland/ Härjedalen 1 035 191 833 11
Jönköping 1 232 454 773 5
Kalmar 1 130 623 487 20
Kronoberg 1 012 364 644 4
Norrbotten 1 779 560 1 219 0
Skåne 4 680 1 493 3 183 4
Stockholm 10 044 1 692 8 310 42
Sörmland 2 378 557 1 814 7
Uppsala 1 868 606 1 262 0
Värmland 2 341 891 1 417 33
Västerbotten 4 533 1 099 3 315 119
Västernorrland 1 709 409 1 278 22
Västmanland 2 102 668 1 402 32
Västra Götaland 7 382 1 770 5 588 24
Örebro 2 191 1 020 1 170 1
Östergötland 1 799 657 1 139 3
Övriga 762 0 753 9
Riket 55 504 15 461 39 624 419

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 8. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-03-02.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 52

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 8 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-03-02.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 385
Örebro 717
Västra Götaland 426
Västmanland 758
Västernorrland 699
Västerbotten 1 659
Värmland 828
Uppsala 481
Sörmland 794
Stockholm 420
Skåne 337
Norrbotten 713
Kronoberg 500
Kalmar 459
Jönköping 338
Jämtland/ Härjedalen 789
Halland 633
Gävleborg 716
Gotland 393
Dalarna 866
Blekinge 382
Riket 535

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-03-02.

Stapeldiagram över antal testade vecka 8 för pågående infektion per region