Tabell 1. Antal testade individer och antal genomförda test med nukleinsyrapåvisning de 5 senaste veckorna i Sverige. Uppdaterad 2022-03-09.
VeckaNukleinsyrapåvisning
Testade individer
Nukleinsyrapåvisning
Genomförda test
vecka 9 45 117 48 148

I tabellen ovan redovisas antalet testade individer och antalet genomförda test i Sverige. Tabellen visar hur många unika individer som har testats med nukleinsyrapåvisning samt hur många test som genomförts totalt den aktuella veckan.

Observera att samma individ inte kan förekomma fler än en gång per test under samma vecka, däremot kan samma individ förekomma mer än en gång i olika veckor.

I antalet genomförda test anges hur många test som genomförts totalt, utan att ta hänsyn till hur många individer som testats. Detta förklarar varför antalet genomförda test generellt är högre än antalet testade individer, eftersom genomförda tester inkluderar upprepade tester från samma individ under samma vecka.

Figur 1. Antal testade individer och genomförda test för pågående infektion av covid-19 i Sverige de 5 senaste veckorna. Publicerad 2022-03-09.

Stapeldiagram över antal testade individer och genomförda test senaste fem veckorna

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan

Tabell 2. Antal individer som testats med nukleinsyrapåvisning vecka 9 per region, samt utfall. Uppdaterad 2022-03-09.
RegionNukleinsyrapåvisningVarav positivaVarav negativaVarav ej bedömbara
Blekinge 546 211 330 5
Dalarna 2 254 643 1 575 36
Gotland 193 84 108 1
Gävleborg 1 905 541 1 340 24
Halland 1 755 454 1 301 0
Jämtland/ Härjedalen 989 161 756 72
Jönköping 1 014 343 646 25
Kalmar 862 499 358 5
Kronoberg 960 348 595 17
Norrbotten 1 397 371 1 025 1
Skåne 3 723 1 006 2 702 15
Stockholm 7 485 1 326 6 127 32
Sörmland 1 942 448 1 485 9
Uppsala 1 515 485 1 030 0
Värmland 1 696 616 1 064 16
Västerbotten 3 870 920 2 852 98
Västernorrland 1 263 405 834 24
Västmanland 1 622 499 1 114 9
Västra Götaland 6 199 1 242 4 941 16
Örebro 1 893 809 1 082 2
Östergötland 1 476 533 938 5
Övriga 558 0 556 2
Riket 45 117 11 944 32 759 414

Tabellen ovan visar antalet individer som testats för en pågående infektion av covid-19 under vecka 9. Tabellen anger också hur många av dessa individer som var positiva för covid-19, det vill säga har en påvisad pågående infektion, samt hur många som var negativa (ingen påvisad pågående infektion) och ej bedömbara (varken positivt eller negativt resultat). Från och med vecka 42 hämtas positiva utfall åter från SmiNet efter att under en period rapporterats direkt till Folkhälsomyndigheten av de utförande laboratorierna. Detta medför att data över positiva utfall inte är helt jämförbara över tid. De positiva utfallen är inte att likställa med antalet nya fall, då en del provtagna personer redan registrerats som fall under tidigare veckor. Antalet är uppdelat per region.

Figur 2. Antal individer som testats för pågående infektion (nukleinsyrapåvisning) per region. Den lila delen av staplarna visar antalet positiva individer. Publicerad 2022-03-09.

Stapeldiagram över antalet testade individer per region vecka 52

Antalet individer som testats med nukleinsyrapåvisning senaste veckan per region, per 100 000 invånare

Tabell 3. Antal testade individer vecka 9 per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Uppdaterad 2022-03-09.
RegionNukleinsyrapåvisning
Östergötland 316
Örebro 619
Västra Götaland 357
Västmanland 585
Västernorrland 516
Västerbotten 1 417
Värmland 600
Uppsala 390
Sörmland 649
Stockholm 313
Skåne 268
Norrbotten 560
Kronoberg 475
Kalmar 350
Jönköping 278
Jämtland/ Härjedalen 754
Halland 521
Gävleborg 663
Gotland 321
Dalarna 784
Blekinge 343
Riket 435

I tabellen ovan redovisas antalet individer som testats den aktuella veckan per region per 100 000 invånare med nukleinsyrapåvisning. Andel av befolkningen per 100 000 som testats är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31.

Figur 3. Antalet individer som testats den aktuella veckan för pågående infektion, per region per 100 000 invånare, enligt tabell 3. Publicerad 2022-03-09.

Stapeldiagram över antal testade vecka 9 för pågående infektion per region