Sedan förra prognosen vecka 15 har förändringar skett som påverkar vaccinationsprognosen; ändringar i leveransprognoser, paus i användning av Janssenvaccinet och personer under 65 år som har fått AstraZeneca som sin första dos kan välja att som andra dos istället få ett mRNA vaccin. En justering har även skett gällande dosintervall mellan dos 1 och dos 2 som nu är 5 veckor för mRNA vaccin och 9 veckor för AstraZeneca. Ett kortare dosintervall gör att det tar längre tid tills alla fått sin första dos. Dosintervallet 5 respektive 9 veckor är medelvärden som satts för att beräkningar ska kunna utföras i prognosmodellen. För närvarande räknar prognosmodellen med 100% täckningsgrad för alla grupper.

Baserat på dessa förändringar och den information som är Folkhälsomyndigheten tillgänglig den 28 april, förskjuts prognosens slutdatum för när alla vuxna blivit erbjudna en första dos fram till vecka 35. Därefter bedöms alla ha blivit erbjudna en andra dos vecka 40.

Läs mer

Prognos för målsättningen för covid-19 vaccinationer