ECDCs sammanställning av virusvarianter av särskild betydelse anpassas efter den epidemiologiska situationen i Europa och den samlade kunskapen om en specifik virusvariants egenskaper. Den 6 september 2021 nedgraderade ECDC alfavarianten (B.1.1.7) samt B.1.1.7 med mutationen E484K och kategoriseras inte längre som virusvarianter av särskild betydelse. Tillsvidare redovisas dock även fortsatt antalet fall per vecka här.

Det finns en fördröjning från det att fallet bekräftats till att provet har analyserats med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken innehåller endast fall bekräftade med helgenomsekvensering och är preliminär då justeringar sker efterhand i den takt nya resultat registreras i databasen SmiNet. Justeringar sker främst för de senaste tre veckorna men kan ske även för tidigare veckor.

Mer om övervakning och tolkning av VOC

Totalt antal fall av virusvarianter av särskild betydelse 2021

I tabellen visas det totala antalet fall av respektive virusvariant som bekräftats genom helgenomsekvensering, uppdelat efter angivet smittland (Sverige, utomlands, uppgift saknas) fram till och med onsdag innevarande vecka.

Tabell 1. Antal påvisade fall av respektive virusvariant av särskild betydelse totalt samt uppdelat på information om smittland i fallets anmälan (Sverige, utomlands, uppgift saknas), från vecka 1 2021 och framåt.
SmittlandAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)*Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)**
Sverige 56 203 2 207 143 19 836
Utomlands 547 24 11 3 514
Uppgift saknas 15 702 513 57 5 218
Total 72 452 2 744 211 28 568

* Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K.
** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.25.

Fördelning per vecka och region

I Tabell 2 och Figur 1 nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka sedan vecka 5. För Figur 1 redovisas inte den senaste hela veckans data eftersom ett fåtal sekvenseringar hittills rapporterats. Dataunderlaget för tabell 2 och figur 1 är ofullständiga för de senaste tre veckorna och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in. Tabell 3 visar totalantalet fall till och med onsdag innevarande vecka av varje variant per region.

Tabell 2. Antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per vecka samt totalt antal fall som analyserats med helgenomsekvensering, vecka 5–40 2021.
VeckaAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)**Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)***Totalt antal helgenom-sekvenserade****Andel helgenom-sekvenserade av bekräftade fall (%)
5 1 120 90 6 - 3 613 18
6 2 338 175 5 - 4 949 23
7 3 320 223 10 - 5 916 25
8 4 459 216 10 - 7 018 26
9 4 717 157 6 - 6 711 24
10 6 161 248 6 - 8 059 28
11 5 632 285 9 - 7 693 23
12 6 724 333 15 - 8 510 22
13 3 693 270 6 13 5 304 14
14 3 979 140 3 11 5 199 13
15 3 734 92 7 17 4 863 12
16 3 509 115 4 20 4 396 12
17 3 515 68 0 14 4 529 13
18 4 021 76 5 11 4 472 13
19 3 220 61 13 27 3 495 13
20 3 381 65 9 37 3 675 20
21 1 941 39 13 59 2 216 28
22 1 748 15 31 248 2 296 25
23 1 510 8 14 575 2 356 54
24 1 231 8 10 559 1 919 67
25 826 7 10 483 1 444 73
26 522 2 5 756 1 370 73
27 263 1 3 841 1 156 76
28 102 0 3 1 213 1 341 71
29 56 1 1 1 689 1 754 66
30 36 0 0 1 998 2 050 59
31 20 1 0 2 589 2 625 57
32 9 0 0 3 201 3 271 56
33 4 0 1 2 956 3 070 47
34 1 0 0 2 779 2 847 43
35 1 0 1 2 428 2 482 34
36 0 0 0 2 640 2 722 34
37 0 0 0 2 216 2 263 36
38* 0 0 0 587 604 14
39* 1 0 0 401 411 10
40* 0 0 0 79 80 2

* Ofullständigt rapporterade veckor.
** Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K
*** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.25
**** Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

Figur 1. Totalt antal anmälda fall samt andel av fall som påvisats med virusvariant av särskild betydelse av totalt antal med resultat från analys med helgenomsekvensering per vecka, vecka 5-39 2021.

Linjediagram som visar andelen av fall som är alfa, beta, gamma, delta respektive övriga varianter per vecka. Diagrammet visar även antalet fall totalt. Observera att dataunderlaget är ofullständigt för de senaste veckorna och kommer att justeras i efterhand allteftersom ytterligare resultat rapporteras in.

* Dataunderlaget är ofullständigt för de senaste två veckorna i grafen.

Tabell 3. Totalt antal påvisade fall av virusvarianter av särskild betydelse per region samt totalt antal bekräftade fall som analyserats med helgenomsekvensering, från vecka 1 2021 och framåt.
RegionAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)*Antal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)**Övriga (ej VOC)Totalt antal helgenom-sekvenserade***
Blekinge 687 2 0 425 176 1 290
Dalarna 1 549 195 2 696 363 2 805
Gotland 206 7 0 311 55 579
Gävleborg 2 288 29 4 700 1 492 4 513
Halland 3 244 40 2 1 074 597 4 957
Jämtland/ Härjedalen 755 17 0 340 254 1 366
Jönköping 2 448 24 4 1 000 504 3 980
Kalmar 2 124 24 0 666 187 3 001
Kronoberg 1 150 20 0 788 235 2 193
Norrbotten 1 377 7 0 324 501 2 209
Skåne 8 053 97 5 4 441 9 514 22 110
Stockholm 17 796 630 80 7 146 2 952 28 604
Sörmland 2 398 42 69 185 229 2 923
Uppsala 1 246 64 3 121 198 1 632
Värmland 1 009 122 0 2 076 441 3 648
Västerbotten 3 670 10 1 1 121 689 5 491
Västernorrland 1 586 12 0 446 478 2 522
Västmanland 1 301 98 2 1 081 1 121 3 603
Västra Götaland 16 170 1 174 32 3 809 7 264 28 449
Örebro 2 268 100 5 867 781 4 021
Östergötland 1 092 30 2 887 364 2 375
Total 72 417 2 744 211 28 476 28 395 132 243

* Inkluderar även B.1.1.7 med mutationen E484K
** Inkluderar även undergrupper till B.1.617.2 med benämning AY.1-AY.25
*** Totalt antal helgenomsekvenserade fall inkluderar även de där sekvensering har utförts men där genetisk grupp inte gått att fastställa.

En fördjupad beskrivning om helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 finns publicerad på vår webbplats. Antalet fall av olika genetiska grupper publicerade i denna rapport kan skilja sig något från antalet fall baserade på efterrapporterad genetisk grupp från sammanställningen ovan.

Läs mer