Det finns en fördröjning från dess att fallet bekräftats och att provet kan analyseras med helgenomsekvensering och resultatet rapporteras in. Statistiken uppdateras därför med fördröjning. Statistiken som rapporteras är preliminär och justeras i efterhand i den takt resultaten analyseras och registreras. Justeringar sker främst för de senaste tre veckorna men kan ske även för tidigare veckor.

Totalt påvisade fall med VOC 2021

I tabellen visas det totala antalet fall av varje virusvariant som bekräftats genom helgenomsekvensering uppdelat efter smittland (Sverige, utomlands, uppgift saknas) utifrån fallets anmälan fram till och med 2021-06-09.

Tabell 1. Antal påvisade fall av varje VOC nationellt samt uppdelat på smittland utifrån fallets anmälan (Sverige, utomlands, uppgift saknas), från vecka 1 2021 framåt.
SmittlandB.1.1.7 (alfa)B.1.1.7+E484KB.1.351 (beta)P.1 (gamma)B.1.612.2 (delta)
Sverige 37 787 174 1 287 46 38
Utomlands 338 1 21 6 19
Uppgift saknas 11 675 46 433 33 14
Totalt antal 49 800 221 1 741 85 71

Fördelning per vecka och region

I Tabell 2 och Figur 1 nedan redovisas resultat av analys med helgenomsekvensering per vecka sedan vecka 5. Tabell 3 visar totalantalet av varje variant per region. Mer information om övervakning och tolkning av VOC.

Antalet helgenomsekvenserade prover och prover där VOC påvisats presenteras i Tabell 2 per vecka då fallen rapporterats. De senaste tre veckornas data redovisas inte i tabell 2 eftersom merparten ännu inte rapporterats.

Tabell 2. Antal påvisade fall av VOC per vecka samt totalt antal och andel av alla bekräftade fall som analyserats med helgenomsekvensering, vecka 5–19 2021.
VeckaAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)Antal påvisade B.1.1.7 E484KAntal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)Totalt antal helgenom-sekvenseradeAndel helgenom-sekvenserade av bekräftade fall (%)
5 932 0 58 5 0 3 133 16
6 1 990 0 81 5 0 3 904 18
7 2 564 0 135 9 0 4 161 18
8 3 568 2 121 9 0 5 033 19
9 3 949 2 112 6 0 4 964 18
10 4 859 10 142 3 0 5 762 20
11 4 013 28 173 9 0 4 631 14
12 5 412 26 249 10 0 5 851 15
13 3 510 25 219 3 2 3 933 10
14 2 653 9 75 3 3 2 832 7
15 3 054 9 74 5 7 3 215 8
16 2 948 18 90 4 11 3 118 9
17* 2 921 30 51 0 5 3 045 9
18* 3 117 22 53 1 5 3 227 10
19* 1 968 13 36 2 14 2 046 8

*ofullständigt rapporterade veckor

Figur 1. Andel av fall som analyserats med helgenomsekvensering per vecka som påvisats med VOC , vecka 5-19 2021.

Figur 1. Andel av fall som analyserats med helgenomsekvensering per vecka som påvisats med VOC , vecka 5-19 2021.

Tabell 3. Totalt antal påvisade fall av VOC per region samt totalt antal bekräftade fall som analyserats med helgenomsekvensering, ), från vecka 1 2021 och framåt.
RegionAntal påvisade B.1.1.7 (alfa)Antal påvisade B.1.1.7 E484KAntal påvisade B.1.351 (beta)Antal påvisade P.1 (gamma)Antal påvisade B.1.617.2 (delta)Övriga
(ej VOC)
Totalt
antal helgenom-sekvenserade
Blekinge 322 0 2 0 4 86 414
Dalarna 741 0 127 2 1 132 1 003
Gotland 172 0 7 0 2 55 236
Gävleborg 1 593 1 19 4 0 787 2 404
Halland 3 092 2 40 1 0 277 3 412
Jämtland/
Härjedalen
438 0 12 0 0 101 551
Jönköping 1 621 6 15 0 0 213 1 855
Kalmar 1 807 0 23 0 0 59 1 889
Kronoberg 521 1 16 0 0 65 603
Norrbotten 693 0 7 0 0 97 797
Skåne 6 694 56 93 0 1 4 235 11 079
Stockholm 13 563 40 547 51 29 2 315 16 545
Sörmland 1 582 0 35 4 0 50 1 671
Uppsala 819 7 51 1 3 117 998
Värmland 516 0 75 0 15 200 806
Västerbotten 3 136 0 3 0 1 724 3 864
Västernorrland 913 2 4 0 0 116 1 035
Västmanland 665 0 77 2 2 601 1 347
Västra
Götaland
8 485 105 499 20 11 2 944 12 064
Örebro 1 804 1 72 0 0 28 1 905
Östergötland 623 0 17 0 2 340 982
Riket 49 800 221 1 741 85 71 13 542 65 460

En fördjupad beskrivning om helgenomsekvensering av svenska SARS-CoV-2 finns publicerad på vår webbplats. Antalet fall av olika genetiska grupper publicerade i denna rapport kan skilja sig något från antalet fall baserade på rapporterad genetisk grupp i SmiNet och sammanställningen ovan. Detta då data i SmiNet genereras genom rapportering av resultat från sekvenserande laboratorium, och alla dessa sekvenser var ej tillgängliga för analys vid sammanställning av data för rapporten.

Tidigare statistik över virusvarianter finns publicerad på vår webbplats.