B.1.1.7 virusvariant av särskild betydelse som först upptäcktes i Storbritannien

Misstänkta fall av B.1.1.7 utifrån typnings-PCR som påvisar mutationer i spikegenen (N501Y i kombination med A570D alternativt Y144DEL)

Resultat från vecka 10 med typnings-PCR från 18 regioner i landet indikerar misstänkt förekomst av B.1.1.7 mellan 40 och 84 procent Andelen av regionens fall som har analyserats med typnings-PCR varierar mellan regionerna och mellan veckorna (7–100 %) och underlaget utgör inte ett geografiskt och demografiskt representativt stickprov. Andelen och antalen misstänkt B.1.1.7 bland proverna som analyserats med typnings-PCR anges nedan i tabell 1 och tabell 2. Vid undersökningens början var det inte möjligt att härleda säkert vilka veckor proverna representerar varför resultat från vecka 5 och 6 presenteras ihop. För Norrbotten saknas resultat för vecka 9 på grund av byte av laboratorium.

Resultaten gällande genetisk grupp är preliminära och kommer att valideras med sekvensering förutsatt att virusnivåerna i provet är tillräckligt höga.

Tabell 1: Andel misstänkta B.1.1.7 i 19 regioner vecka 5-10
RegionVecka 5&6, andel (%) misstänkt B.1.1.7 (95% KI)Vecka 7, andel (%) misstänkt B.1.1.7 (95% KI)Vecka 8, andel (%) misstänkt B.1.1.7 (95% KI)Vecka 9, andel (%) misstänkt B.1.1.7 (95% KI)Vecka 10, andel (%) misstänkt B.1.1.7 (95% KI)
Blekinge 0 (0–3) 3,3 (0,4–11,5) 11 (6–19) 50 (41–58) 71 (63–78)
Dalarna 18 (13–25) 22 (16–28) 42 (35–50) 57 (52–62) 71 (67–75)
Gävleborg 22 (19–24) 45 (41–49) 60 (57–64) 72 (69–75) 83 (81–85)
Halland 20 (18–23) 31 (28–34) 51 (47–54) 58 (54–62) 73 (70–77)
Jämtland/ Härjedalen 20 (12–30) 27 (21–34) 50 (42–58) 56 (50–61) 63 (57–69)
Jönköping 16 (13–20) 35 (30–40) 39 (33–45) 66 (62–71) 84 (81–86)
Kalmar 23 (18–29) 43 (36–50) 49 (43–55) 71 (65–77) 83 (78–88)
Kronoberg 2,7 (1,2–5,1) 5 (3–8) 6 (3–9) 16 (12–22) 40 (34–46)
Norrbotten 6 (4–8) 14 (10–20) 11 (9–15) 48 (40–55)
Skåne 16 (14–17) 25 (24–27) 32 (30–35) 50 (48–53) 65 (62–67)
Stockholm 27 (24–31) 41 (37–45) 53 (49–58) 66 (61–70) 79 (76–81)
Sörmland 8 (6–10) 22 (18–26) 37 (33–41) 48 (43–52) 67 (63–71)
Uppsala 9 (6–13) 13 (8–21) 56 (46–65) 51 (46–57) 64 (59 - 69)
Värmland 12 (8–19) 17 (12–23) 26 (20–33) 46 (40–51) 53 (49–58)
Västernorrland 5 (3–9) 19 (15–24) 40 (33–46) 68 (62–73) 77 (73–81)
Västmanland 11 (9–15) 19 (14–24) 25 (20–31) 40 (34–46) 53 (48–58)
Västra Götaland 24 (23–26) 36 (34–37) 47 (45–48) 57 (55–59) 73 (71–74)
Örebro 8 (5–12) 31 (23–39) 40 (33–48) 61 (54–68) 73 (67–78)
Östergötland 18 (14–23) 13 (8–22)

*Andelar beräknade på antal högre än 10 avrundas till heltal, andel och konfidensintervall kan därför få samma värde.

Tabell 2: Antal misstänkta B.1.1.7 i 19 regioner vecka 5-10.
RegionVecka 5&6, antal misstänkt B.1.1.7Vecka 7, antal misstänkt B.1.1.7Vecka 8, antal misstänkt B.1.1.7Vecka 9, antal misstänkt B.1.1.7Vecka 10, antal misstänkt B.1.1.7
Blekinge 0 2 11 65 102
Dalarna 37 42 73 227 334
Gävleborg 215 335 572 681 1 005
Halland 154 256 448 387 473
Jämtland/ Härjedalen 17 52 77 166 176
Jönköping 71 113 112 317 624
Kalmar 55 81 139 149 194
Kronoberg 9 12 20 39 97
Norrbotten 28 32 51 85
Skåne 545 531 590 744 947
Stockholm 203 231 259 324 819
Sörmland 41 82 212 246 364
Uppsala 31 16 68 174 268
Värmland 18 32 49 146 238
Västernorrland 17 66 88 211 328
Västmanland 57 52 62 123 209
Västra Götaland 1 195 1 325 1 744 1 806 2 408
Örebro 16 42 68 134 179
Östergötland 63 14

Figur 1: Andel misstänkta B.1.1.7 i 19 regioner över tid per vecka för vecka 5-10.

Diagrammet visar andelen prover under vecka 5 till 10 med misstänkt förekomst av virusvarianten B.1.1.7, samt 95-procentiga konfidensintervall för andelen i  Gävleborg, Skåne, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Östergötland.

Konstaterade fall av B.1.1.7 utifrån helgenomsekvensering (senaste uppdatering 2021-03-16)

3 483 bekräftade fall av B.1.1.7 är påvisade i landet till Folkhälsomyndighetens kännedom. Då fallen som sekvenseras utgör en begränsad andel av det totala antalet positiva fall samt att de långa svarstiderna ger en fördröjning i rapporteringen ger dessa fall inte en rättvisande bild av den aktuella förekomsten i landet av B.1.1.7.

B.1.351 och P.1 virusvarianter av särskild betydelse som först upptäcktes Sydafrika respektive Brasilien

Möjliga fall av övriga virusvarianter av särskild betydelse (VOC) utifrån typnings-PCR

Resultat från vecka 10 med typnings-PCR från 18 regioner i landet indikerar möjlig förekomst av övriga virusvarianter av särskild betydelse mellan 0 och 17 procent. Andelen av regionens fall som har analyserats med typnings-PCR varierar mellan regionerna och mellan veckorna (7–100 %) och underlaget utgör inte geografiskt och demografiskt representativt stickprov. Andelen och antalen möjliga övriga VOC bland av analyserade prover anges nedan i tabell 3 och 4. Vid undersökningens början var det inte möjligt att härleda säkert vilka veckor proverna representerar varför resultat från vecka 5 och 6 presenteras ihop. För Norrbotten regioner saknas resultat för vecka 9 på grund av byte av laboratorium.

Då N501Y förekommer bland annat i B.1.351 och P.1 virusvarianterna tyder resultatet på att de är möjliga sådana fall. N501Y förekommer även i andra varianter. Samtliga prov med denna mutation är nu under pågående sekvensering.

Tabell 3: Andel möjliga övriga VOC i 19 regioner under vecka 5-10.
RegionVecka 5&6, andel (%) möjlig annan VOC (95% KI)Vecka 7, andel (%) möjlig annan VOC (95% KI)Vecka 8, andel (%) möjlig annan VOC (95% KI)Vecka 9, andel (%) möjlig annan VOC (95% KI)Vecka 10, andel (%) möjlig annan VOC (95% KI)
Blekinge 0 (0–3) 0 (0–6) 1 (0–5,5) 3,8 (1,3–8,7) 1,4 (0,2–5)
Dalarna 6 (4–11) 4,1 (1,8–8) 15 (10–21) 20 (16–24) 17 (14–21)
Gävleborg 0,2 (0–0,7) 0 (0–0,5) 0,2 (0–0,8) 0,6 (0,2–1,4) 0,3 (0,1–0,8)
Halland 0 (0–0,5) 0,5 (0,1–1,2) 0,8 (0,3–1,6) 0,7 (0,2–1,7) 0,2 (0–0,9)
Jämtland/ Härjedalen 0 (0–4,2) 1,6 (0,3–4,5) 1,9 (0,4–5,6) 1,7 (0,5–3,9) 3,2 (1,5–6)
Jönköping 0,2 (0–1,3) 0 (0–1,1) 0,3 (0–1,9) 0,4 (0,1–1,5) 0,4 (0,1–1,2)
Kalmar 0 (0–1,5) 0 (0–1,9) 0,4 (0–2) 0 (0–1,7) 0 (0–1,6)
Kronoberg 1,2 (0,3–3) 2,7 (1,1–5,5) 1,4 (0,4–3,2) 10 (6–14) 2,9 (1,2–5,8)
Norrbotten 0 (0–0,7) 0 (0–1,7) 0 (0–0,8) 0 (0–2,1)
Skåne 0 (0–1) 1 (0–1) 1 (0–1) 0,2 (0–0,6) 1 (1–2)
Stockholm 3 (2–5) 6 (4–8) 6 (4–9) 5 (4–8) 3 (2–5)
Sörmland 1,7 (0,8–3,2) 3 (1–5) 2 (1–3) 0,8 (0,2–2) 0,9 (0,3–2,1)
Uppsala 0,3 (0–1,6) 0,8 (0–4,6) 1,6 (0,2–5,8) 10 (7–14) 8 (6–11)
Värmland 4,8 (1,9–9,6) 8 (5–13) 6 (3–11) 8 (5–11) 10 (8–13)
Västernorrland 0 (0–1,2) 0,3 (0–1,6) 0,9 (0,1–3,2) 0 (0–1,2) 0,5 (0,1–1,7)
Västmanland 2 (1–4) 2,9 (1,2–5,6) 2 (0,7–4,6) 10 (7–14) 14 (11–18)
Västra Götaland 2 (2–2) 3 (3–4) 4 (3–4) 4 (4–5) 4 (3–5)
Örebro 2,9 (1,1–6,1) 2,9 (0,8–7,3) 5,3 (2,4–9,8) 3,2 (1,3–6,5) 7 (5–12)
Östergötland 0,3 (0–1,6) 0 (0–3,5)

*Andelar beräknade på antal högre än 10 avrundas till heltal, andel och konfidensintervall kan därför få samma värde.

Tabell 4. Antal möjliga övriga VOC i 19 regioner under vecka 5-10.
RegionVecka 5&6, antal möjlig annan VOCVecka 7, antal möjlig annan VOCVecka 8, antal möjlig annan VOCVecka 9, antal möjlig annan VOCVecka 10, antal möjlig annan VOC
Blekinge 0 0 1 5 2
Dalarna 13 8 25 79 79
Gävleborg 2 0 2 6 4
Halland 0 4 7 5 1
Jämtland/ Härjedalen 0 3 3 5 9
Jönköping 1 0 1 2 3
Kalmar 0 0 1 0 0
Kronoberg 4 7 5 23 7
Norrbotten 0 0 0 0
Skåne 17 16 12 3 14
Stockholm 23 31 30 27 35
Sörmland 9 10 11 4 5
Uppsala 1 1 2 34 34
Värmland 7 15 11 25 45
Västernorrland 0 1 2 0 2
Västmanland 10 8 5 32 57
Västra Götaland 92 130 136 132 129
Örebro 6 4 9 7 18
Östergötland 1 0

*Andelar beräknade på antal högre än 10 avrundas till heltal, andel och konfidensintervall kan därför få samma värde.

Figur 2: Andel möjliga övriga VOC i 19 regioner över tid per vecka för vecka 5-10.

Diagrammet visar andelen prover under vecka 5 till 10 med möjlig förekomst av virusvarianter av särskild betydelseexklusive B.1.1.7, samt 95-procentiga konfidensintervall för andelen i  Gävleborg, Skåne, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Blekinge, Dalarna, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Stockholm, Sörmland, Uppsala, Värmland, Västernorrland, Östergötland.

Konstaterade fall av B.1.351 och P.1 utifrån helgenomsekvensering (senaste uppdatering 2021-03-16)

  • 170 fall av B.1.351 har bekräftats i Sverige genom sekvensering.
  • 8 fall av P.1. har bekräftats i Sverige genom sekvensering.

Nämnardata helgenomsekvensering (senaste uppdatering 2021-03-16)

Urvalet av prover från fall med covid-19 för helgenomsekvensering selekteras utifrån olika kriterier så som utlandsvistelse, del i klusterspridning, återinfektion samt slumpvisa prov varför de inte utgör ett representativt stickprov för alla fall med covid-19. Antalet är preliminära och kommer att justeras när ytterligare prov är färdiganalyserade. Totalt sekvenserade prov från vecka 51 till och med vecka 9, är 11 638.