Deltavarianten (B.1.617.2)

Misstänkta fall av deltavarianten

Resultat från vecka 24-27 med typnings-PCR från 19 regioner i landet indikerar ökande andel misstänkt deltavariant (B.1.617.2), från 32 procent (95-procentigt konfidensintervall, KI: 30-34 procent) vecka 24 till 68 procent (95-procentigt KI: 65-72 procent) vecka 27, se Tabell 1 samt Figur 1. Under perioden minskade antalet bekräftade fall av covid-19, se veckorapporterna för covid-19. För Örebro och Sörmland fanns otillräckligt med dataunderlag vid denna sammanställning.

I Tabell 2 och 3 presenteras data per region över andelen och antalen misstänkt deltavariant bland fall vars prover analyserats. I de flesta regionerna har andelen misstänkt delta ökat under perioden, se Figur 2. I åtta av regionerna utgör deltavarianten 80 procent eller mer vecka 27, se Tabell 3, men antalet fall är lågt. Andelen av regionens fall som har analyserats med typnings-PCR varierar mellan regionerna och i medel har 70 procent av alla PCR-positiva fall typats över perioden.

Tolkningen av olika typnings-PCR resultat sker utifrån de mutationer som påvisas i analyserna. Dessa finns listade på sidan om övervakning av VOC initierad av Folkhälsomyndigheten.

Resultaten gällande fall med misstänkt deltavariant är preliminära och valideras med sekvensering förutsatt att virusnivåerna i proven är tillräckligt höga, se statistik över varianter av särskild betydelse.

Tabell 1. Sammanfattande statistik över antalet och andelen fall av misstänkt deltavariant, samt antalet typningsbara fall och andelen av alla covid-19 fall som analyserats med typnings-PCR i 19 regioner, vecka 24-27, 2021.
VeckaAntal misstänkta deltaAntal typningsbara fall*Andel misstänkt delta (95%-KI)Andel typade av samtliga fall
24 643 1990 32 (30-34) 76
25 374 1310 29 (26-31) 72
26 652 1541 42 (40-45) 80
27 549 803 68 (65-72) 52

*Fotnot: Antalet typningsbara fall är en uppskattning, beroende på hur typningsresultaten rapporterats i de olika datakällorna.

Figur 1. Andelen misstänkt deltavariant bland typade prover i 19 regioner, vecka 24 till 27, 2021. En viss slumpmässig variation i andelen är förväntad, vilket illustreras med de vertikala linjerna som markerar det 95-procentiga konfidensintervallet för varje veckas estimat.

Andelen misstänkt deltavariant bland typade prover i 19 regioner

Figur 2. Andelen misstänkt delta, vecka 24 till 27, 2021 per region. En viss slumpmässig variation i andelen är förväntad, vilket illustreras med de vertikala linjerna som markerar det 95-procentiga konfidensintervallet för varje veckas estimat.

Andelen misstänkt delta, vecka 24 till 27, 2021 per region

Tabell 2. Antal misstänkta delta i 19 regioner vecka 24-27.
RegionAntal vecka 24Antal vecka 25Antal vecka 26Antal vecka 27Datakälla*
Blekinge 30 16 7 9 SmiNet
Dalarna 1 0 14 6 SmiNet
Gotland 8 7 4 2 KUL
Gävleborg 0 0 20 14 SmiNet
Halland 5 8 55 46 SmiNet
Jämtland Härjedalen 0 2 3 24 ABC
Jönköping 14 11 26 27 ABC
Kalmar 10 5 13 14 SmiNet
Kronoberg 60 16 16 23 ABC
Norrbotten ** 1 4 13 ABC
Skåne 19 13 35 53 SmiNet
Stockholm 99 82 72 85 KUL
Uppsala 6 11 35 45 SmiNet
Värmland 359 131 172 ** ABC
Västerbotten 2 2 9 9 SmiNet
Västernorrland 0 2 20 10 SmiNet
Västmanland 17 15 14 17 SmiNet
Västra Götaland 13 52 108 120 SmiNet
Östergötland ** ** 25 32 ABC

* ABC och KUL står för ABC Labs respektive Karolinska Universitetslaboratoriets datasammanställningar. För vissa regioner finns andra datakällor som inte inkluderats, vilket kan betyda att dessa resultat kan skilja sig från regionala sammanställningar.

**Enstaka regioner och veckor med låg andel typade prover har exkluderats.

Tabell 3. Andel misstänkta delta per region och vecka, med 95-procentigt konfidensintervall (KI) inom parentes, vecka 24-27 2021.
RegionAndel(%) vecka 24 (95%-KI)Andel (%) vecka 25 (95%-KI)Andel (%) vecka 26 (95%-KI)Andel (%) vecka 27 (95%-KI)
Blekinge 59 (45-71) 48 (33-65) 44 (23-67) 90 (60-98)
Dalarna 2 (0-11) 0 (0-12) 50 (33-67) 33 (16-56)
Gotland 57 (33-79) 64 (35-85) 67 (30-90) 100 (34-100)
Gävleborg 0 (0-13) 0 (0-24) 42 (29-56) 56 (37-73)
Halland 28 (13-51) 25 (13-42) 90 (80-95) 100 (92-100)
Jämtland Härjedalen 0 (0-30) 29 (8-64) 38 (14-69) 86 (69-94)
Jönköping 12 (7-19) 19 (11-31) 42 (31-54) 59 (44-72)
Kalmar 20 (11-33) 21 (9-41) 72 (49-88) 78 (55-91)
Kronoberg 41 (33-49) 34 (22-48) 35 (23-49) 77 (59-88)
Norrbotten * 0 (0-2) 1 (0-3) 15 (9-25)
Skåne 19 (13-28) 19 (11-29) 51 (39-62) 80 (69-88)
Stockholm 16 (13-19) 32 (27-38) 34 (28-41) 60 (52-68)
Uppsala 8 (4-16) 41 (25-59) 81 (67-90) 92 (81-97)
Värmland 89 (86-92) 87 (81-92) 84 (78-88) *
Västerbotten 13 (4-36) 7 (2-21) 26 (15-43) 35 (19-54)
Västernorrland 0 (0-14) 13 (4-36) 74 (55-87) 67 (42-85)
Västmanland 23 (15-33) 38 (24-53) 56 (37-73) 89 (69-97)
Västra Götaland 7 (4-12) 62 (51-72) 86 (79-91) 93 (87-96)
Östergötland * * 21 (15-30) 64 (50-76)

*Enstaka regioner och veckor med låg andel typade prover har exkluderats.

Konstaterade fall av delta och andra varianter utifrån helgenomsekvensering

Första fallen av deltavarianten påvisades med helgenomsekvensering vecka 13. Se sidan över statistik om SARS-CoV-2 virusvarianter av särskild betydelse utifrån helgenomsekvensering. Sidan uppdateras veckovis.