Undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2

Lyssna

Vi genomför undersökningar av förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2. Undersökningarna kan antingen omfatta deltagare från ett mindre geografiskt område eller en specifik åldersgrupp.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i nio regioner

Folkhälsomyndigheten genomför så kallade seroepidemiologiska undersökningar där vi analyserar och skattar förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i befolkningen. Undersökningarna har genomförts vid ett antal tillfällen under perioden 2020 till 2023 och omfattar insamlingar av blodprover som blivit över från provtagningar inom öppenvården i nio regioner, via laboratorier för klinisk kemi och klinisk immunologi. Parallellt samlades till och med vecka 38-39 2021 prover in från blodgivare.

Den senaste delundersökningen, genomförd 6-26 mars 2023 (vecka 10-12), visade en förekomst av antikroppar i befolkningen på 96%.

  • I åldersgruppen 0-13 år hade 88 procent antikroppar.
  • I åldersgruppen 14–18 år hade 98 procent antikroppar.
  • I åldersgruppen 19–49 år hade 96 procent antikroppar.
  • I åldersgruppen 50–64 år hade 98 procent antikroppar.
  • I åldersgruppen 65–79 år hade 99 procent antikroppar.
  • I åldersgruppen 80–95 år hade nästan 100 procent antikroppar.

Mer information finns i rapporten ”Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i Sverige 6-26 mars 2023” under rubriken Publikationer längre ner på sidan, där du kan läsa mer om undersökningarna. Där finns också rapporten ”Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från öppenvården” där resultaten från delundersökningarna 2020-2022 redovisas.

Antikroppar hos blodgivare

Analyser av upprepade provinsamlingar från blodgivare under 2020 och 2021 visar att andelen blodgivare med antikroppar mot SARS-CoV-2 ökade från strax över noll procent vecka 12–13 år 2020 till 97 procent vecka 38–39 år 2021.

Mer information finns i delrapporten ”Påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 hos blodgivare” under rubriken Publikationer längre ner på sidan, där du kan läsa mer om undersökningarna.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i delar av befolkningen

I slutet av juni 2020 genomfördes en undersökning av blodprover från slumpmässigt inbjudna invånare i stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm. Resultaten visade att ungefär 19 procent av befolkningen i stadsdelen hade antikroppar mot SARS-CoV-2.

I början av mars 2021 undersöktes förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från 735 personer födda 1944. Resultaten visar att knappt 7 procent av studiedeltagarna bar på antikroppar som talar för genomgången covid-19. I en uppföljande studie i november 2021 hade 96 procent av de 552 deltagarna antikroppar mot SARS-CoV-2. Vaccinationstäckningen bland deltagarna var hög. Enligt Nationella vaccinationsregistret hade 96 procent av deltagarna fått minst två vaccindoser. Studien var ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen samt Folkhälsomyndigheten och genomfördes med stöd från Försvarsmakten.

Under april och maj 2021 genomfördes en studie i samarbete med Umeå universitet och Xerum AB kring förekomsten av antikroppar i befolkningen. Resultaten visade att cirka 33 procent av befolkningen i Sverige hade påvisbara antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodet vid det studerade månadsskiftet.

Provtagningen genomfördes genom egenprovtagning i hemmet. Deltagarna tog prov på sig själva genom stick i fingret, och blodet samlades sedan upp på filterpapper. Därefter skickades proven till laboratorium för analys.

Publikationer där du kan läsa mer om undersökningarna