För screening i skolmiljö och utbildningsverksamheter, se avsnittet längre ner.

Screening – varför och när?

När en smittsam sjukdom sprider sig i ett samhälle försöker vi på olika sätt förhindra att fler människor smittas. En insats som kan användas som ett komplement till andra skyddsåtgärder på vissa arbetsplatser är screening. Det innebär att man testar en grupp personer trots att det inte finns någon misstanke om covid-19 hos den enskilda individen. Syftet är att fånga upp personer som har covid-19, eller som är på väg att bli sjuka, utan att de upplever några symtom. På så sätt kan åtgärder sättas in tidigt för att minska risken för ytterligare smittspridning.

På arbetsplatser, där personalen behöver vara på plats och där man har svårt att undvika närkontakt, kan regelbunden screening för covid-19 vara ett verktyg för att tidigt upptäcka smitta. Men screening ska inte användas för att öppna upp de arbetsplatser som kan erbjuda distansarbete.

Screening ska ses som en extra insats utöver övriga skyddsåtgärder. Det är alltså viktigt att fortsätta hålla avstånd, vara observant på symtom och använda skyddsutrustning om sådan rekommenderas på arbetsplatsen. Screening ersätter inte den testning som görs när någon är sjuk och redan har symtom, eller vid smittspårning.

Antigentester vid screening

Vid screening kan antigentester användas. De ger inte lika tillförlitliga svar som ett PCR-test eftersom de inte är lika känsliga. Det innebär bland annat att en person kan ha covid-19 även om provsvaret är negativt. Det innebär också att en del personer som inte har sjukdomen kan få ett falskt positivt testsvar. Fördelen med antigentester är att de ger ett snabbt svar, kan användas brett och fånga upp en del av dem som har covid-19 innan de fått symtom.

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. Ett positivt testsvar från en screening med ett antigentest behöver bekräftas med ett PCR-test. I väntan på det ska personen bete sig som om hen har covid-19.

För dig som är medarbetare

Regelbunden screening är ett sätt att skydda dig och dina kollegor från att smittas av personer som håller på att insjukna eller som har covid-19 utan att märka av det. Metoden kan fånga upp personer strax innan symtomen dyker upp. På så sätt minskar risken att de sprider smittan vidare på jobbet. Att delta är frivilligt och sker i överenskommelse med din arbetsgivare.

Det finns olika sätt att genomföra en screening. Om screening används på din arbetsplats ska arbetsgivaren ge dig information om hur screeningen genomförs och ha rutiner för insatsen. Det bör också finnas rutiner för hur ni går vidare om testet visar att du har covid-19. Antigentest ger inte lika tillförlitliga svar som ett PCR-test eftersom de inte är lika känsliga. Det innebär bland annat att en person kan ha covid-19 även om provsvaret är negativt. Det innebär också att en del personer som inte har sjukdomen kan få ett falskt positivt testsvar.

Viktigt när självtester används vid screening

Om din arbetsgivare väljer att använda antigentester i form av självtester, tar du provet och läser av svaret själv. Om ditt självtest visar att du har covid-19 behöver du isolera dig och kontakta hälso- och sjukvården så snart som möjligt. I de flesta fall gör du det genom att boka ett uppföljande PCR-test. Arbetsplatsen kan ha rutiner för hur det ska gå till. Annars kan du se vilka rutiner som gäller i din region genom att gå in på 1177.se.

Läs mer i tabellen längre ner på sidan om skillnader mellan olika metoder vid användning av antigentester.

Screening fångar inte alla som är på väg att insjukna i eller har covid-19. Därför är det viktigt att du fortsätter följa de smittskyddsåtgärder som finns på din arbetsplats. Du ska också fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19, även om testet visar att du inte har covid-19.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Med screening kan man hitta personer med covid-19 som inte upplever sig ha symtom. Om du har symtom som kan bero på covid-19 ska du alltid stanna hemma och boka tid för testning via 1177.se.

Symtom på covid-19

För dig som arbetar i skolan, se avsnittet längre ner om screening i skolmiljö och annan utbildningsverksamhet.

För dig som är arbetsgivare

Inom ramen för arbetsmiljöansvaret ska arbetsgivare regelbundet göra riskbedömningar och införa skyddsåtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 på arbetsplatsen. Regelbunden screening är en åtgärd som kan bli aktuell, om det samtidigt pågår en omfattande smittspridning i samhället. Screening ska däremot inte ersätta testning när det finns misstankar om sjukdom. Sådan testning utförs alltid inom hälso- och sjukvården.

Genom regelbunden screening med antigentester flera gånger per vecka ökar möjligheten att upptäcka personer som har covid-19, men som inte upplever några symtom. Då kan smittskyddsåtgärder sättas in i ett tidigt skede och hindra ytterligare smittspridning.

Viktigt att ha rutiner på plats

Arbetsgivare som planerar att införa en organiserad screening behöver arbeta fram en handlingsplan och rutiner för hur screeningen och testresultaten ska hanteras. När antigentester används är det viktigt att vara medveten om testets begränsningar. Du som bedriver verksamhet utanför hälso- och sjukvården behöver hämta stöd från företagshälsovården, eller en motsvarande vårdgivare, när du planerar för att införa screening på arbetsplatsen.

Det är också viktigt att ha rutiner på plats som tydliggör hur ett testresultat, som visar att en medarbetare har covid-19, ska hanteras. Ett positivt testsvar från en screening med antigentest behöver bekräftas med ett PCR-test. I väntan på det ska personen bete sig som om hen har covid-19.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk

Antigentest i form av självtest kan användas vid screening

Det finns olika sätt att genomföra screeningen. Med ett antigentest kan både provtagningen och avläsningen av testresultatet utföras på plats. Det kan antingen göras i hälso- och sjukvårdens regi eller med så kallade självtester, där personen tar provet och läser av svaret själv. När screeningen sker i hälso- och sjukvårdens regi krävs, enligt hälso- och sjukvårdslagen, att en ansvarig läkare ordinerar provtagning och hanterar provresultatet. Det här kravet gäller inte vid användning av självtester eftersom dessa inte omfattas av hälso- och sjukvårdslagen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att arbetsgivaren har rutiner på plats så att arbetstagaren snabbt får tillgång till en läkare för rådgivning om hur positiva testresultat från självtest ska hanteras. Om testet visar att en arbetstagare har covid-19 ansvarar hen själv för att utan dröjsmål ta kontakt med en läkare. I regel görs det genom att arbetstagaren själv bokar tid för testning via 1177.se eller enligt rutiner på arbetsplatsen.

Arbetsgivaren ska också informera de anställda om vad som gäller kring testningen.

Screening är en frivillig insats som regleras mellan arbetsgivare och arbetstagare. Vissa grupper behöver inte inkluderas i screening. Det gäller generellt personer som har haft covid-19 det senaste halvåret och personer som fått två doser vaccin och där det gått minst två veckor sedan andra vaccinationstillfället.

Folkhälsomyndighetens vägledning ger stöd till aktörer som har för avsikt att använda antigentester i screeningsyfte på arbetsplatser. Riktlinjer och rutiner för hur antigentestningen ska genomföras i praktiken behöver arbetas fram lokalt eller regionalt.

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19.

I "Vägledning för analys av covid-19" finns information kring de legala krav som ställs på aktörer som planerar att använda antigentest i sin verksamhet.

Vägledning för analys av covid-19

För dig som bedriver skol- eller annan utbildningsverksamhet läs mer i avsnittet här nedanför.

Screening i skolmiljö och annan utbildningsverksamhet

Screening i skolmiljö görs i förebyggande syfte utan misstanke om smitta. Detta skiljer sig från breddad testning som utförs på en större grupp, till exempel en hel skolklass som del av en smittspårning vid konstaterad smitta.

I nuläget bedömer Folkhälsomyndigheten, efter dialog med Skolverket, att riskerna och osäkerheterna kring nyttan av regelbunden screening bland elever överväger eventuella fördelar. Det gäller i synnerhet screening bland de yngre eleverna. Skälen är följande:

  • Det saknas ännu kunskap om screening av skolelever kan vara ett viktigt verktyg för att förhindra smittspridning och minska sjukfrånvaro i skolan.
  • Screening av barn kan innebära anspänning, obehag och oro.

Screening kan vara en kompletterande åtgärd som finns att tillgå, framförallt bland äldre elever på högstadiet eller i gymnasiet. Men screening bör inte användas som ett generellt verktyg i skol- och utbildningsmiljö.

I de fall regelbunden screening genomförs behöver skolans huvudman, rektor eller annan verksamhetsansvarig, ta fram en handlingsplan.

Fall av covid-19 på skolor kan innebära svåra avvägningar för huvudmannen, skolledningen, rektorn och övrig skolpersonal. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram information om hur covid-19 kan hanteras på skolor. Informationen vänder sig främst till rektorer och skolchefer på grund- och gymnasieskolor.

Skol- eller utbildningsverksamheter som planerar att införa screening kan läsa mer i:

Vägledning för användning av antigentest vid screening.

Olika testmetoder vid användning av antigentester

De test som används vid screening är alla så kallade snabbtest, där man får testsvaret inom 30 minuter och läser av det på plats. Det är framför allt antigentester som används vid screening, men även andra tester som visar om en person har covid-19 kan användas. Tabellen här nedanför sammanfattar skillnader mellan olika metoder för screening med antigentest.

Läs mer

Skillnader mellan olika metoder vid användning av antigentester

Tabell. Skillnader mellan olika metoder vid användning av antigentester.
Frågor om metoderAnvändning inom hälso- och sjukvårdenAnvändning med egenprovtagningAnvändning av självtester
När görs testet? Vid symtom på covid-19 Vid symtom på covid-19 Vid screening av symtomfri personal på arbetsplats
När görs testet? Vid smittspårning Vid smittspårning Vid screening av symtomfri personal på arbetsplats
När görs testet? I samband med triagering inom sjukvården I samband med triagering inom sjukvården Vid screening av symtomfri personal på arbetsplats
När görs testet? Vid screening av symtomfri personal på arbetsplats Vid screening av symtomfri personal på arbetsplats Vid screening av symtomfri personal på arbetsplats
Krävs ordination av läkare? Ja Ja Nej
Varifrån tas provet? Nasofarynx eller näshåla Näshåla Näshåla
Vem tar provet? Hälso- och sjukvårdspersonal Personen själv Personen själv
Vem gör analys och avläsning av testresultat? Personal med kompetens och träning för uppgiften. Personal med kompetens och träning för uppgiften. Personen själv
Var görs analys och avläsning av testresultat? Hos vårdgivare inklusive företagshälsovård och elevhälsa Hos vårdgivare, inklusive företagshälsovård och elevhälsa På arbetsplatsen eller i hemmet
Vem gör en tolkning av testresultatets innebörd? Läkare Läkare Personen själv ansvarar över att ta kontakt med hälso- och sjukvården vid ett positivt testresultat
Ytterligare att tänka på Ett negativt testresultat utesluter inte covid-19. Skyddsåtgärder och allmänna råd i samhället behöver fortsatt följas. Ett negativt testresultat utesluter inte covid-19. Skyddsåtgärder och allmänna råd i samhället behöver fortsatt följas. Ett negativt testresultat utesluter inte covid-19. Skyddsåtgärder och allmänna råd i samhället behöver fortsatt följas.
Övriga förutsättningar för testet - Egenprovtagning förutsätter att testet är CE-märkt eller validerat för sådan provtagningslokal. CE-märkning som garanterar att produkten har tillräcklig nivå av säkerhet för resultaten och att produkten är säker att använda. Endast i särskilda fall kan Läkemedelsverket bevilja dispens för att använda icke CE-märkta medicintekniska produkter för in vitro diagnostik.