Vem ansvarar för vad i arbetet med vaccination mot covid-19?

Lyssna

I Sverige arbetar flera myndigheter på nationell, regional och lokal nivå med vaccination mot covid-19. Arbetet innebär till exempel planering av vaccinationsinsatserna, information till allmänheten och praktiskt utförande av vaccinationerna.

Regeringen och vaccinsamordnaren

Regeringens och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till vacciner mot covid-19 under pandemin. Vaccinsamordnaren deltar i arbetet med EU-kommissionens avtal med vaccintillverkare och regeringen tecknar avtal för Sverige.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tar fram en nationell plan för vaccinationen mot covid-19 och stödjer regionerna i planeringen. I arbetet ingår bland annat att:

  • Ta fram rekommendationer för vaccinationen mot covid-19.
  • Samordna och planera för distribution av vaccinet till regionerna.
  • Säkerställa möjligheten att registrera vaccinationerna i det nationella vaccinationsregistret för att kunna följa upp vaccinationernas täckning och effekt.
  • Genomföra samordnade nationella informationsinsatser till allmänheten om vaccination mot covid-19.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid-19). Läkemedelsverket samarbetar med läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt, för att bidra till arbetet med säkerställa att de vacciner mot covid-19 som tas fram är säkra att använda och ger effektivt skydd mot allvarlig sjukdom.

Coronavirus (covid-19) (lakemedelsverket.se)

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter inom hälso- och sjukvård där regler kring vaccination och avfall ingår. Myndigheten har även köpt in förvaringsfrysar för vaccin mot covid-19 för att vid behov kunna stödja regionerna.

Vårt arbete med covid-19 (socialstyrelsen.se)

Regionerna

Regionerna ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Arbetet innefattar att:

  • Distribuera vaccin inom den egna regionen.
  • Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras.
  • Erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB arbetar med att stödja den nationella samordningen mellan aktörer vid en pandemi, bevakar och bedömer konsekvenserna av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter, samt möjliggör samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via krisinformation.se.

Länsstyrelser

Länsstyrelserna har ansvar för att samordna den regionala krisberedskapen och stödja regionerna, kommunerna, och det civila samhället i deras arbete. De ska även stödja regionerna i arbetet med att informera allmänheten.