Denna text finns även som faktablad för nedladdning.

Sjukdomen covid-19 orsakas av viruset SARS-CoV-2. De flesta som får sjukdomen covid-19 blir lindrigt sjuka, men en del blir allvarligt sjuka. I värsta fall kan man
avlida i sjukdomen.

Vaccinationen skyddar dig och andra

Vaccinationen mot covid-19 kan skydda oss från att få sjukdomen. Den kan också minska risken att vi smittar andra.

Vem erbjuds vaccination?

I nuläget erbjuds vaccination mot covid-19 till personer som är 18 år och äldre, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. De som löper störst risk att bli
allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Individuell bedömning kan behövas

Till en början erbjuds inte vaccination till personer som är 17 år eller yngre eller personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Risken att bli allvarligt sjuk ökar med åldern

Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar ju äldre man är, framför allt om man är 70 år eller äldre. Dessutom löper personer med vissa sjukdomar en högre risk än andra att drabbas av allvarlig covid-19, oavsett ålder.

Skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom

Efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Det är dock inte säkert att alla som vaccineras får ett heltäckande skydd. Detta gäller för alla vacciner, inte bara de mot covid-19. Men den som vaccinerat sig löper ändå mindre risk att bli allvarligt sjuk.

Det tar minst en vecka efter sista dosen innan skyddet har byggts upp

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd. I nuläget visar kunskapsläget att två doser behövs. Det tar minst en vecka efter sista dosen i vaccinationsserien, innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Fakta om vaccinationen

Före vaccinationen

Vaccinationen mot covid-19 är frivillig. För alla som vill veta mer inför beslutet om vaccination finns fakta och information hos 1177, Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket. Se kontaktuppgifter på nästa sida.

Så går vaccinationen till

Innan vaccinationen ska en hälsodeklaration fyllas i. Vaccinet ges som en injektion i överarmens muskel. En dos vaccin ges per gång. För efterföljande dos ska samma vaccin ges som vid den första dosen. Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få kortvarig feber, ont i huvudet och få en allmän sjukdomskänsla. Allt detta är en naturlig reaktion och ett tecken på kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Efter vaccinationen

Den person som mår dåligt eller är orolig efter vaccinationen ska kontakta sjukvården så att symtomen kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte.
Sjukvården ska rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket. De personer som upplever biverkningar efter vaccinationen kan också rapportera dem själva på
www.lakemedelsverket.se/rapportera.

Att tänka på före vaccinationen

En hälsodeklaration ska fyllas i innan vaccinationen. I samband med att ni går igenom den kan personen som ska vaccineras ha frågor. Om du behöver veta mer för att kunna besvara dem, finns kontaktuppgifter och länkar här nedan. Där kan du hitta aktuella fakta och svar på frågor som ofta ställs.

Stöd av anhörig vid beslutet om vaccination

En del personer som rekommenderas vaccination kan önska stöd av en anhörig inför beslutet om vaccination. Kontakt med anhöriga kan därför bli en del av arbetet med vaccinationerna. Ökad blödningsbenägenhet, bakomliggande sjukdomar eller mediciner som påverkar immunförsvaret är några frågor som kan bli aktuella att samtala om.

Mer om sjukdomen covid-19

Symtomen vid covid-19 varierar. Oftast liknar de en kraftigare förkylning eller influensainfektion. Feber och hosta är de vanligaste symtomen, men ett eller flera av följande symtom kan också förekomma: andningsbesvär, snuva, nästäppa, halsont, huvudvärk, illamående, lös avföring, utslag, förlust av eller nedsatt smak, värk i muskler och leder.

Det nationella vaccinationsregistret

Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Den information som ska rapporteras är:

  • den vaccinerades personnummer eller samordningsnummer
  • datum för vaccination
  • vilket vaccin som använts
  • satsnummer
  • vårdgivare som ansvarat för vaccinationen
  • dosnummer för covid-19.

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Den som har vaccinerat sig har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Produktinformation om vaccinet

Aktuell information om vaccinet finns i digital form på Läkemedelsverkets webbplats. Du kan skriva ut informationen och ge den till personen som vaccineras eller hänvisa till den direkt på webbplatsen.

Mer information och kontaktuppgifter

Rekommendationer för vaccination och för att hindra smittspridning

Folkhälsomyndigheten

Vaccin mot covid-19

Information riktad till invånare, nationellt och i regionerna

1177 Vårdguiden

Svar på allmänna frågor om covid-19 för invånare

Fortsätt att skydda dig och andra

Alla som har vaccinerat sig behöver ändå fortsätta följa rekommendationerna för att hindra smittspridning. Följ utvecklingen och fortsätt att

  • stanna hemma om du har symtom
  • hålla avstånd till andra människor
  • tvätta händerna ofta.