Alla i Sverige erbjuds vaccin mot covid-19

Lyssna

Alla i Sverige och är fyllda 18 år erbjuds gratis vaccin mot covid-19. Du behöver inte vara svensk medborgare för att få vaccinet.

Även personer som söker asyl och personer som är i Sverige utan tillstånd erbjuds gratis vaccination.

Dina uppgifter är skyddade

När du söker vård för att bli vaccinerad får ingen vårdpersonal lämna ut uppgifter om dig utan att du har godkänt det. Vårdpersonalen har tystnadsplikt. Det betyder att dina uppgifter är skyddade och att vårdpersonalen inte får lämna ut information om din sjukdom, behandling eller privata situation. Tystnadsplikten gäller alla patienter, oavsett om du har rätt att vara i Sverige eller inte.

Id-handling

Du som har en giltig id-handling ska ta med den till vaccinationen. Om du saknar giltig id-handling och inte har personnummer eller samordningsnummer kan du ändå vaccinera dig. Du får då ett tillfälligt nummer av sjukvården som du behöver spara tills att du fått andra dosen vaccin. Om du har ett nummer sedan tidigare kan du använda det. Numret används bara i sjukvården och kan inte användas eller spåras av någon annan myndighet.

Vaccinationer registreras för uppföljning

All sjukvård, även vaccinationer, registreras i journalsystem för att sjukvården ska kunna ge medicin och följa upp patienter. Det är viktigt att du har en id-handling eller får ett tillfälligt nummer vid vaccinationen så att sjukvårdspersonalen kan anteckna vilket vaccin du får, om du har några symtom och om du får några mediciner.

Om du skulle få biverkningar eller må dåligt på annat sätt efter vaccinationen är det viktigt att veta vilket vaccin du har fått och när. Du kan spara en journalkopia på papper och visa upp för vården vid behov. Olika sjukhus och regioner kan ha olika journalsystem. Därför är det viktigt att spara ett eget dokument om vaccinationen.

Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras även i det nationella vaccinationsregistret av den som vaccinerar dig. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen och dosnummer för vaccin mot covid-19.

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Om du är svensk medborgare men bor utomlands finns information på regeringens webbsida om hur du kan vaccinera dig:

Fortsätt skydda dig själv och andra mot covid-19

Alla har ett eget ansvar att förhindra smittspridning. Här på Folkhälsomyndighetens webbplats finns uppdaterad information om vad du ska göra om du får symtom.